cm2

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp

18/05/2022
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp Ngày 14/05/2022, tại Văn phòng Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Tại Đại hội, CM2 đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 3 năm (2019 đến 2022), Báo cáo tài chính 3 năm (2019 đến 2022) đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT  3 năm (2019 đến 2022) , phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)  3 năm (2019 đến 2022) , phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo thực hiện thù lao và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ.


Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo CM2 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền đại hội. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của CM2 trong thời gian tới, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban điều hành CM2 đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu CM2, kiện toàn hồ sơ pháp lý, là đơn vị nhiều nằm liền chủ động kiểm toán, quyết toán và không nợ thuế, nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông.


Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới. 
 
Số lượt truy cập : 386

CÁC TIN KHÁC

CM2 khởi công các dự án, công trình mới (25/09/2023)
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2023 thành công tốt đẹp (04/05/2023)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (13/04/2023)
CM2 Tân niên Quý Mão 2023 (31/01/2023)
Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (29/12/2022)
Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức “Lễ khởi công xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao” (21/09/2022)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (05/05/2022)
Thông báo khám sức khỏe định kỳ 2022 (28/03/2022)
CM2 Tân niên Nhâm Dần 2022 (09/02/2022)
CM2 - Lễ cất nóc tòa nhà bảo tàng Tôn Đức Thắng (12/01/2022)
Xem thêm >>