cm2

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty CM2

23/07/2018
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty CM2 Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty CM2 trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng của Công ty cụ thể như sau:
Địa chỉ cũ:   69/14, đường D2 , phường 25, quận Bình Thạnh,   thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ mới:     69/14 Nguyễn Gia Trí , phường 25, quận Bình Thạnh,   thành phố Hồ Chí Minh.


Thời điểm thay đổi địa chỉ:   theo Quyết định số 1819 /QĐ-UBND ngày 04  tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các thông tin khác của Công ty CM2 vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2

Mã số thuế: 0300602502

Điện thoại: 028.3899 2224                                    Fax: 028.3898.2212

Email: info@cm2.com.vn                                     Website:  cm2.com.vn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.


Nội dung toàn văn Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1819/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 04  tháng 05  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đ i tên đường, ph  và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Th  thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đ i tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Ng hị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1904/T Tr-SVHTT-DSVH ngày 18 tháng 4 năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay đ ặt tên mới cho 06 (sáu) tuy ến đ ường trên địa bàn quận Bình Thnh (danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2.  Giao Sở Văn hóa và Thể  thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện nhng vấn đề có liên quan đến việc đặt tên mới và sửa đổi tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thủ  trưởng các Sở, ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Báo Đài;
- VPUB: các PVP;
- Phòng VX, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

 

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1819 /QĐ-UBND ngày 04  tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

ĐẶNG THÙY TRÂ M

Đặt tên đường trục 30m (phường 13)

Từ đường song hành tuyế n đường st Bắc Nam đến đường ven sông Vàm Thuật

2.

TRẦN QUANG LONG

Đặt tên hẻm 72 Ngô Tất Tố ( phường 19)

Từ đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh

3.

NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Đặt tên đường D(phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm

4.

NGUYỄN GIA TRÍ

Đặt tên đường D2 (phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm

5.

VÕ OANH

Đặt tên đường D3 (phường 25)

Từ đường Dđến số nhà 149 đường D3

6.

TÂN CẢNG

Đặt tên đường Cầu Ván (hóm 649 Điện Biên Phủ, phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường U ng Văn Khiêm

 

Số lượt truy cập : 532

CÁC TIN KHÁC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp (18/05/2022)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (05/05/2022)
Thông báo khám sức khỏe định kỳ 2022 (28/03/2022)
CM2 Tân niên Nhâm Dần 2022 (09/02/2022)
CM2 - Lễ cất nóc tòa nhà bảo tàng Tôn Đức Thắng (12/01/2022)
CM2 - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10 (31/12/2021)
CM2 - Trường mầm non Bàu Cát chuẩn bị bàn giao và đưa vào sử dụng. (04/11/2021)
CM2 chung tay đẩy lùi covid (02/06/2021)
CM2 Tiếp tục ký hợp đồng Hoàn thiện Khối căn hộ trong Cụm cao ốc 152 Điện Biên Phủ (03/03/2021)
Lễ khởi công Cải tạo, mở rộng ... Chi cục Thi hành án dân sự H.Nhơn Trạch (01/03/2021)
Xem thêm >>