cm2

Tình hình thi công tháng 09 năm 2018

29/09/2018
 


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 09 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình:

1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

31%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng 8.300 m3.

v   Khối phòng học:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                               95%

ü Trát tường, trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2; sê nô:                      65%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Xây tường:                                                                          90%

ü Trát tường, sê nô:                                                                35%

ü Gia công xong kèo thép:                                                    100%

v   Hàng rào, nhà xe:

ü Thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …) ( không thay đổi)

ü Lắp dựng xong kèo thép nhà xe 2. ( không thay đổi)

ü Lợp xong mái nhà xe 1. ( không thay đổi)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp.

v   Khối phòng học:

ü Xây xong tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Lắp dựng cửa tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Thi công xà gồ mái và lợp mái ngói.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

v   Khối đa năng TDTT:

ü Xây và trát tường.

ü Lắp dựng cửa.

ü Lắp kèo thép mái và lợp tole mái.

v   Hàng rào, nhà xe.

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lợp mái nhà xe 2.

c.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7

 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8

13/06/2017

Đạt

Không

Không

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Công trình đã khánh thành ngày 05/09/2018

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü Hoàn thiện hồ sơ bàn giao và Quyết toán công trình

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình đã hoàn thành dù chậm tiến độ

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này


4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8

30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Công trình đã khánh thành ngày 05/09/2018

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü Hoàn thiện hồ sơ bàn giao và Quyết toán công trình

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình đã khánh thành đưa vào sử dụng, đạt tiến độ và kỹ mỹ thuật công trình .

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019

07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

54%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                      98%                

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             99%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     95%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:                                                                   99%

ü Lợp mái ngói:                                                                                    98%

v   Khối B:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             99%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     97%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:                                                                   99%

ü Lợp mái ngói:                                                                                    100%

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             99%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     99%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:                                                                   99%

ü Lợp mái ngói:                                                                                  100%

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong phần bê tông:                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             40%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:                                                                   20%

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       99%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               98%

ü Lắp dựng khung cửa sắt:                                                                   95%

v   Khối D:

ü Thi công ván khuôn + cốt thép đà mái

ü Xây tường tầng trệt:                                                                          80%

ü Trát tường và trần tầng trệt:                                                              60%

ü Lắp dựng khung cửa sắt tầng trệt:                                                     65%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                

v   Khối A:

ü Tiếp tục xây và trát tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng xong khung cửa sắt

ü Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit …

v   Khối B:

ü Tiếp tục tục xây và trát tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng xong khung cửa sắt

ü Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit …

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Tiếp tục xây và trát tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng xong khung cửa sắt

ü Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit …

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Tiếp tục xây và trát tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng khung cửa sắt

ü Lợp mái ngói

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Tiếp tục xây và trát tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng xong khung cửa sắt

ü Lợp mái ngói

v   Khối D:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1

ü Trát tường tầng trệt, lầu 1

ü Thi công đà mái

ü Lắp dựng khung cửa sắt

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

ü Đạt yêu cầu.


6. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

80.9

540 ngày

Chưa

-

-

12%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

v   Phần khối phòng học:

ü Đúc và ép xong cọc:                                                100%

ü Thi công bê tông móng:                                           100%

ü Thi công bê tông sàn trệt:                                          70%

ü Thi công bê tông cột tầng trệt:                                  20%

v   Phần hạ tầng:

ü San lấp cát:                                                              90%

v   Phần hàng rào, cổng:

ü Thi công xong phần xây và trát tường ( chưa gắn song sắt) :65% (không thay đổi)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần khối phòng học:

ü Thi công xong sàn trệt.

ü Thi công bê tông sàn lầu 1, lầu 2.  

v   Phần hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp cát

v   Phần hàng rào, cổng

ü Thi công móng, cột, xây trát tường

c.        Kết luận:

ü Đạt yêu cầu.

 

            7.  Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng

Chưa

Đạt

Đạt

Không

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Xây tường đạt 97%

-           Tô trát tường trong nhà đạt 95%

-           Tô trát ngoài nhà đạt 40%

-           Trần tole lạnh đạt 40%

-           Sơn nước đạt 30%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Tiếp tục thi công các phần việc còn lại bên trên

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế móng

-           Đội đang bị động về việc tổ chức thi công để bàn giao công trình đúng thời gian .


8. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.62

12 tháng

-

Đạt

Đạt

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành ép và thử tải cọc

-           Đã đúc cọc bêtông được 150/218 cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Dự kiến ngày 01/10/2018 tiến hành ép cọc đại trà

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu do triển khai ép cọc chậm trễ, nguyên nhân từ đơn vị ép cọc.

9. C hung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

14/04/2018

Đạt

Đạt

Không

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành bêtông móng – đà kiềng

-           Thi công bêtông cột tầng trệt đạt 80%

-           Xây đá hộc bó nền 100%

-           San lấp nền 80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Trong thời gian qua, công trình đã tạm ngưng thi công vì chờ phê duyệt chủ trương phát sinh kè chắn đất bằng cọc khoan nhồi và chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới.

-           Ngày 01/10/2018 triển khai thi công lại

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do nguyên nhân trên.

10. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

06/09/2018

Đạt

Đạt

Đạt

8 %

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

STT

Nội dung công việc

Đáng giá % khối lượng

Tháng này

 

IV.

1

KHỐI NHÀ CHÍNH

·    Móng trục từ 1->7:

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc.

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông đà kiềng.

·    Sàn trệt

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông sàn trệt.

+ Bê tông cột tầng trệt.

·    Hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm nền.

·    Lầu 1

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông sàn lầu 1.

+ Bê tông cột sàn lầu 1.

·    Lầu 2:

+ Ván khuôn

+ Cốt thép.

+ Bê tông sàn lầu 2.

+ Bê tông cột sàn lầu 2.

 

 

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

 

0%

0%

0%

0%

 

 

2

Móng trục từ 7'->17:

+ Ép cọc.

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn, cốt thép.

+ Bê tông đà kiềng.

·    Hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm nền.

·    Lầu 1

+ Ván khuôn cốt thép.

 

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Thi công làm đà kiềng đổ bê tông cột dầm, sàn lầu 1 trục 7->17: 100%.

-           Thi công khối nhà làm mới:

+ Ván khuôn, cốt thép sàn lầu 2, cột lầu 2 trục 1->7 (100%)

c.        Kết luận:

-           Tiến độ có thể không đạt yêu cầu do khối phòng học còn lại chờ bàn giao

11. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đường ống cấp nước: thi công 54km/54km: đạt 100%.

-           Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, đạt 100%

-           Sân, đường nội bộ: đạt 95%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công lắp đặt nắp hố ga.

-           Di dời vị trí giếng khoan do yêu cầu chủ đầu tư.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đội thi công không đạt được tiến độ do di dời giếng khoan12. NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

Không

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.

-           San lấp mặt bằng phần nhà trạm, đạt 100%.

-           Nhà quản lý: đổ bê tông sàn mái, đạt 100%.

-           Nhà trạm bơm: xây tường bao, đạt 100%.

-           Bể chứa: bê tông đáy, đạt 100%.

-           Đài nước: bê tông móng, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Nhà quản lý: xây tường.

-           Nhà trạm bơm: trát tường.

-           Bể chứa: gia công, lắp dựng cốt thép thành bể.

-           Đài nước: thi công thành đài.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do bàn giao mặt bằng thi công chậm .

 

13. G ÓI THẦU THI CÔNG: NHÀ XƯỞNG 42X24 THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN THẢI SÀI GÒN XANH.

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.86

30 ngày

Đạt

Đạt

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Gia công lắp dựng cột, vì kèo, xà gồ, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lợp mái tole, vách tole.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do phát sinh khối lượng thi công .

      14.  CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG TÁCH RÁC – PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT LÒ ĐỐT CHẤT THẢI (PHẦN THƯỢNG TẦNG).

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.72

30 ngày

Đạt

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Hàn khung nâng cao một phần xưởng hiện hữu, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lợp tole mái, vách.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do phát sinh khối lượng thi công .

 

15.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

27/6/2018

Chưa

Đạt

Đạt

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng và công nghệ.

+ Chủ đầu tư đang chờ đơn vị có thẩm quyền phê duyệt cấp phép khoan tuyến ống đoạn qua QL60 nên vẫn chưa thể hoàn thành bàn giao công trình.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

+ Không đạt tiến độ do c hờ Chủ đầu tư bàn giao phần còn lại như trên .

 

16.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Công trình  đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng .

+  Thi công lắp đặt thiết bị công nghệ cho hệ thống xử lý nước (đạt 95%)

+ Phần tuyến ống : đã thi công được 95% toàn tuyến ống, còn khoảng 1km cuối.

b.       Kết luận:

Đạt yêu cầu

 

17.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Hạng mục Modun trồng cây : đã hoàn thành.

+  Hạng mục Căn tin : đã hoàn thành.

+  Nhà hướng nghiệp :

o    Đang sơn nước hoàn thiện (đạt 50%)

+ Nhà vệ sinh ngoài trời : đang sơn nước hoàn thiện.

+ Chuẩn bị lắp đặt thiết bị, bàn giao Công trình cho chủ đầu tư.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

18.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

-

Chưa

Đạt

Không

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Quảng trường : Xây bậc cấp hoàn thành.

      - Chuẩn bị đổ bê tong đoạn tiếp giáp với trục đường chính

+ Bãi đậu xe : Gia công kèo mái (đạt 70%)

+ Nhà vệ sinh : Hoàn thiện ốp lát gạch được 02 nhà vệ sinh. Đang ốp lát 02 nhà vệ sinh

+ Tô tường hoàn thiện 2 nhà Vệ sinh còn lại.

b.       Kết luận:

-           Đề nghị BCH công trường cho thay thế các ổ điện, phích cắm bị hư hỏng. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc để an toàn cho công tác thi công .

-           Công trình này thi công không đảm bảo an toàn lao động, đề nghị ban giám đốc, ban an toàn lao động, phòng kỹ thuật chấn chỉnh ngay.

 

19.   XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.394

210 ngày

-

03/08/2018

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Xây tường hoàn thành 95%

+ Tô trát tường trong đạt 30%

+ Thi công hệ thống điện nước đạt 30%

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

20.   X D mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.01

270 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   4 khối phòng học:

-           Bêtông sàn lầu 2, 3 xong 100%

-           Xây tường tầng trệt đạt 100%, lầu 1, 2 đạt 80%

v   Bể nước ngầm:

-           Chuẩn bị ốp gạch men

v   Tường rào

-           Đã thi công 50% khối lượng, ngày 01/10 tiến tục thi công khối lượng còn lại

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

21.   X D mới trường mầm non TÂN SƠN NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.12

450 ngày

-

-

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

Công trình đang tạm ngưng do tranh chấp đất với bên quân đội .

b.       Kết luận:

-           Tạm ngưng công trình

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết đã mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

-           Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

 

                                                                                      Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                        ĐÀO HUỲNH QUYÊN

Số lượt truy cập : 429

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>