cm2

Tình hình thi công tháng 08 năm 2018

04/09/2018
 
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 08 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

28%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng 8.300 m3.

v   Khối phòng học:

ü Thi công xong phần bê tông.

ü Trát trần tầng trệt, lầu 1

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công xong bê tông sê nô trang trí.

ü Xây tường tầng trệt.

v   Hàng rào, nhà xe:

ü Thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lắp dựng xong kèo thép nhà xe 2. ( không thay đổi)

ü Lợp xong mái nhà xe 1. ( không thay đổi)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp.

v   Khối phòng học:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Trát trần, tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Lắp dựng cửa các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công xong bê tông sê nô mái.

ü Xây tường tầng trệt.

ü Lắp dựng cửa.

ü Lắp kèo thép mái.

v   Hàng rào, nhà xe.

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lợp mái nhà xe 2.

c.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu


2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7

 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8

13/06/2017

Đạt

Không

Không

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Thi công xong:

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü Chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình: Dự kiến khánh thành ngày 05/09/2018

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ.

-           Dự kiến bàn giao công trình tháng 08/2018


4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8

30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Thi công xong:

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán:                      

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

  5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019

07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

51%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                      98%                

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             90%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     75%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              70%

ü Lợp mái ngói:                                                                                    70%

v   Khối B:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             95%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     75%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              85%

ü Lợp mái ngói:                                                                                    99%  

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                             97%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                     80%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              90%

ü Lợp mái ngói:                                                                                  100%

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong phần bê tông:                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                      95%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                              90%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              85%

v   Khối D:

ü Thi công xong bê tông giằng cột lầu 1:                                           100%

ü Trát trần tầng trệt

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                 

v   Khối A:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp xong mái ngói.

v   Khối B:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

v   Khối D:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1

ü Trát tường tầng trệt, lầu 1

ü Thi công đà mái

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

ü Đạt yêu cầu.


6. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

80.9

540 ngày

Chưa

-

-

9%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

v   Phần khối phòng học:

ü Đúc cọc đại trà:                                                        40%

ü Ép cọc đại trà:                                                          13%

v               Phần hạ tầng:

ü San lấp cát:                                                              85%

v               Phần hàng rào, cổng:

ü Thi công xong phần xây và trát tường ( chưa gắn song sắt) :65%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

v   Phần khối phòng học:

ü Đúc và Ép xong cọc.

ü Thi công móng, đà kiềng.   

v               Phần hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp cát

v               Phần hàng rào, cổng

ü Thi công móng, cột, xây trát tường

c.        Kết luận:

ü Đạt yêu cầu.


7. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng

14/04/2018

Đạt

Đạt

Không

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Xây tường đạt 90%

-           Tô trát tường tầng trệt, lầu 1 đạt 70%

-           Thi công lợp mái xong 100%

-           Thi công ống cấp thoát nước xong 100%

-           Kéo rải dây điện đạt 90%

-           Đã lắp 1 bộ cửa đi, cửa sổ mẫu

-           Ốp gạch trệt, lầu 1 xong 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Tiếp tục thi công các phần việc còn lại bên trên

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế món


8. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.62

12 tháng

-

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành ép và thử tải cọc

-           Đục cọc bêtông đạt 20% khối lượng cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Chờ kết quả thử nghiệm cọc để ép cọc đại trà

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu


9. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

14/04/2018

Đạt

Đạt

Không

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành bêtông móng – đà kiềng

-           Thi công bêtông cột tầng trệt đạt 80%

-           Xây đá hộc bó nền 100%

-           San lấp nền 80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Công trình tạm ngưng thi công vì chờ phê duyệt chủ trương phát sinh kè chắn đất bằng cọc khoan nhồi và chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ và vẫn đang ngưng thi công do nguyên nhân trên.


10. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

8 %

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

STT

Nội dung công việc

Đáng giá % khối lượng

Tháng này

Kế hoạch

Tháng 9

IV.

1

KHỐI NHÀ CHÍNH

·    Móng trục từ 1->7:

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc.

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông đà kiềng.

·    Sàn trệt

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông sàn trệt.

+ Bê tông cột tầng trệt.

·    Hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm nền.

·    Lầu 1

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông sàn lầu 1.

 

 

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

2

Móng trục từ 7'->17:

+ Ép cọc.

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn, cốt thép.

+ Bê tông đà kiềng.

·    Hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm nền.

·    Lầu 1

+ Ván khuôn cốt thép.

 

 

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

 

25%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Thi công ép cọc tiếp trục 7->17 100%.

-           Thi công khối nhà làm mới:

+ Ván khuôn, cốt thép sàn lầu 1 trục 1->7 (100%)

+ Ván khuôn, cốt thép móng + đà kiềng + sàn +cột tầng trệt trục 7->17 (100%)

+ Ván khuôn, cốt thép sàn lầu 1 trục 7->17   (25%)

c.        Kết luận:

-           Tiến độ có thể không đạt yêu cầu do khối phòng học còn lại chờ bàn giao


11.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đường ống cấp nước: thi công 53km/54km: đạt 98%.

-           Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, đạt 100%

-           Sân, đường nội bộ: đạt 10%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công sân đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đội thi công không đạt được tiến đ12.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

Không

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.

-           San lấp mặt bằng phần nhà trạm.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           San lấp mặt bằng và thi công các hạng mục trong nhà trạm.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do bàn giao mặt bằng thi công chậm .

 

13. Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày

08/03/2018

Đạt

Đạt

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đã bàn giao kỹ thuật

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

+ Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

 

14.    MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

27/6/2018

Chưa

Đạt

Đạt

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng và công nghệ.

+ Chủ đầu tư đang chờ đơn vị có thẩm quyền phê duyệt cấp phép khoan tuyến ống đoạn qua QL60 nên vẫn chưa thể hoàn thành bàn giao công trình.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

Chờ   Chủ đầu tư bàn giao phần còn lại.

15.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Công trình  đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng

+  Đang thi công lắp đặt thiết bị công nghệ cho hệ thống xử lý nước (đạt 80%)

+ Phần tuyến ống : đã thi công được khoảng 80% khối lượng tuyến ống.

b.       Kết luận:

Đạt yêu cầu

 

16.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Hạng mục Modun trồng cây : thi công hoàn thiện (đạt 95%)

+  Nhà hướng nghiệp :

o    Đang lợp mái tôn (70%)

o    Ốp gạch WC đã xong

o    Lát gạch nền đạt 30%

+    Căn tin : đã xong phần cột, kèo.

+ Triển khai các hạng mục phụ của công trình.

+ Lát gạch nền Căn tin, triển khai thi công nhà WC ngoài trời.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

17.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Quảng trường : Đã đổ bê tông xong các vị trí bậc tam cấp và ram dốc

+ Bãi đậu xe : Bê tong cổ cột,

+ Nhà vệ sinh : Tô tường hoàn thiện 2 nhà Vệ sinh. Tô tường 2 nhà Vệ sinh.

Thi công phần khung nhà Vệ sinh thứ 5,6.

b.       Kết luận:

-           Công trình không đạt tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết

 

18.   XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.394

210 ngày

-

03/08/2018

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Đã hoàn thành phần khung BTCT

+ Đang xây tường (20%)

+ Thi công hệ thống điện nước

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

19.   X D mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.01

270 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   4 khối phòng học:

-           Bêtông sàn lầu 1 học xong 100%

-           Xây tường tầng trệt đạt 70%

v   Bể nước ngầm:

-           Đã thi công xong 100%

v   Tường rào

-           Đã thi công 50% khối lượng, ngày 04/09 tiến tục thi công khối lượng còn lại

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

20.   X D mới trường mầm non TÂN SƠN NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.12

450 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Khoan cọc vây xong 100%

+ Đang thi công đào đất phần hầm (đạt 20%)

+ Gia công cốt thép móng.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết đã mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

-           Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

 

                                                                                      Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                               TP. KỸ THUẬT

 

                          VÕ MINH SANG                                         ĐÀO HUỲNH QUYÊN

Số lượt truy cập : 468

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>