cm2

Tình hình thi công tháng 07 năm 2018

31/07/2018
Tình hình thi công tháng 07 năm 2018  
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 07 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

          1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt


26%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng 8.300 m3.

v   Khối phòng học:

ü  Thi công xong bê tông sàn lầu 1, lầu 2.

ü Xây tường tầng trệt.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công xong bê tông sàn trệt + cột tầng trệt

v   Hàng rào, nhà xe:

ü Thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lắp dựng xong kèo thép nhà xe 2.

ü Lợp xong mái nhà xe 1.

b.       Công việc sẽ triển khai trong tháng sau:

v   Hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp.

v   Khối phòng học:

ü Thi công bê tông sàn lầu 3, sê nô mái.

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.

ü Lắp dựng cửa

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công bê tông cột, sê nô.

ü Xây tường tầng trệt.

ü Lắp dựng cửa.

v   Hàng rào, nhà xe.

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lợp mái nhà xe 2.

c.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu


2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không

Không

99%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp: tiếp tục san lấp:                                100%

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát, sân đường:          99%

v   Khối A, B, C, D, E:

ü Thi công xong:                                                             100%

ü Vệ sinh công trường, chuẩn bị bàn giao                     

v   Khối F:            

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                         100%          

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                   98%

ü Lăn sơn nước:                                                                 70%           

ü Lát gạch tầng trệt và lầu 1                                             100%

v   Hàng rào + Cổng + Nhà bảo vệ + Nhà xe:

ü Thi công xong ( phần xây + tô) hàng rào mặt tiếp giáp với trường Đỗ Văn Dậy.

ü Thi công xong cổng chính, cổng phụ + Nhà bảo vệ.

ü Thi công xong nhà xe

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục hoàn chỉnh chuẩn bị bàn giao công trình.

v   Khối A đến khối E:

ü Dặm vá vệ sinh chuẩn bị bàn giao công trình.

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: sơn nước, lắp thiết bị điện …

ü   Vệ sinh công trình chuẩn bị bàn giao

v   Hàng rào + Cổng + Nhà bảo vệ + Nhà xe:

ü Thi công xong hàng rào + Nhà bào vệ + Nhà xe.

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ.

-           Dự kiến bàn giao công trình tháng 08/2018


4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

99%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong:                                                                        100%

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể:   99%

ü Thi công nhà Bếp:                                                                   99%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Thi công xong, vệ sinh công trường chuẩn bị bàn giao

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019


07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

49%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       98%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              85%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               65%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               40%

v   Khối B:

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              85%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               65%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              40%

ü Thi công xà gồ thép mái:                                                                  100%

ü Lợp mái ngói           

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              95%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                      80%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               70%

ü Thi công xà gồ thép mái:                                                                  100%

ü Lớp mái ngói:                                                                                   100%

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Thi công xong phần bê tông :                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       90%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               80%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               55%

v   Khối D:

ü Thi công xong bê tông sàn + cột lầu 1:                                             100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

v   Khối A:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Thi công xà gồ thép mái

v   Khối B:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp xong mái ngói

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

v   Khối D:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1

ü Thi công đà mái

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

  6. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

80.9

540 ngày


Chưa


-

-


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

v   Phần khối phòng học:

ü Ép và thử tải cọc      

v               Phần hạ tầng:

ü San lấp cát:

v               Phần hàng rào, cổng:

ü Thi công móng, cột, xây tường đá hộc:                   40%                             

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

v   Phần khối phòng học:

ü Đúc và Ép cọc đại trà.

ü Thi công móng.        

v               Phần hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp cát

v               Phần hàng rào, cổng

ü Thi công móng, cột, xây tường

c.        Kết luận:

ü Đạt yêu cầu.

    7. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa


Đạt

Không


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Tô trát tường tầng trệt, lầu 1 đạt 50%

-           Thi công xà gồ mái xong 100%

-           Thi công ống nước mưa, ống điện âm tường xong 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Ngày 7/8 tiến hành lợp mái ngói

-           Dự kiến nag2y 7/8 ốp và bả tường tầng 1

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế móng

8. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.62

12 tháng


-

-

-

-


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đang tiến hành đập phá, tháo dỡ

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Dự kiến ngày 01/08 chuyển tải và thiết bị ép cọc, nếu thuận lợi sẽ tiến hành ép cọc thử

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

9. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1614/04/2018

Đạt

Đạt

Không


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành bêtông móng – đà kiềng

-           Thi công bêtông cột tầng trệt đạt 80%

-           Xây đá hộc bó nền 100%

-           San lấp nền 80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Công trình tạm ngưng thi công vì chờ phê duyệt chủ trương phát sinh kè chắn đất bằng cọc khoan nhồi và chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do nguyên nhân trên.

10. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã ép xong 1 khối phòng học, đang triển khai ván khuôn, cốt thép móng để đổ bêtông

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Chờ bàn giao khu đất của khối phòng học còn lại để tiến hành tháo dỡ công trình cũ

c.        Kết luận:

-           Tiến độ có thể không đạt yêu cầu do khối phòng học còn lại chờ bàn giao

11. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

30/03/2018

07/04/2016

Đạt

Không

Không

100%

a.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Công trình đã nghiệm thu – bàn giao

b.       ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

12.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần sơn nước: đạt 100%.

-           Hàng rào sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà quản lý: lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 50,0km/54km: đạt 98%.

-           Hạ tầng: đạt100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước còn lại.

-           Thi lắp đường ống công nghệ vào nhà trạm.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

         13.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai (phần nhà trạm).

-           Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đang c hờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà trạm để thi công phần còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do chưa bàn giao mặt bằng thi công .

 

         14.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

-

-

-

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Công trình tiến hành bàn giao ngày 31/07/2018

b.       Kết luận

·          Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

         15.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày


08/03/2018

Đạt

Đạt

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Đang thi công phần sân đường: rải đá, làm mặt bằng và hoàn thiện gạch sân đường

+ Công trình đã hoàn thành xong khối phòng học và các hạng mục phụ.

+ Công trình đã nghiệm thu, đơn vị thi công đang dặm vá sơn nước để bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

+ Công trình đã nghiệm thu, đơn vị thi công đang dặm vá sơn nước để bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

 

16.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

27/6/2018

Chưa

Đạt

Đạt

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng.

+ Bị vướng lại khoảng 200m tuyến ống do đi ngang khu vực ruộng của người dân. Đang chờ Chủ đầu tư giải quyết để tiếp tục thi công.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

Chờ Chủ đầu tư bàn giao phần còn lại.

 

17.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Công trình   đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng

+   Đang thi công lắp đặt thiết bị công nghệ cho hệ thống xử lý nước

+ Phần tuyến ống : đã thi công được khoảng 23km tuyến ống. Đạt khoảng 70% khối lượng

b.       Kết luận:

+   Đạt yêu cầu

 

18.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Phần cổng : Đang thi công lắp dựng vì kèo thép

+   Hạng mục Modun trồng cây : thi công hoàn thiện (đạt 90%)

+   Nhà hướng nghiệp : Đang thi công ốp lát. Đi hệ thống điện nước

+ Triển khai các hạng mục phụ của công trình.

+ Công trình đạt khoảng 70% khối lượng.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

19.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Quảng trường : Đào móng cột cầu thang

+ Bãi đậu xe : Bê tong lót móng xong, đang thi công phần bê tong cổ cột

+ Nhà vệ sinh : Đã hoàn thành phần thô của 04 nhà Vệ sinh, đang tô tường

                        Thi công phần cốt thép đà kiềng nhà Vệ sinh thứ 5.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

20.   XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.394

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Đang thi công phần thô của công trình.

+ Dự kiến ngày 30/7/2018 đổ bê tong dầm sàn lầu 3.

+ Gia công cốt thép cột lầu 4

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

21.   X D mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.01

270 ngày

-

-

-

-

-

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   San lấp đạt 100%

v   4 khối phòng học:

-           Bêtông móng 4 khối phòng học xong 100%

-           Đang đổ bêtông cột 1 khối phòng học

v   Bể nước ngầm:

-           Ván khuôn, cốt thép đáy bể xong 100%, chuẩn bị tiến hành đổ bêtông

v   Tường rào

-           Đã thi công 50% khối lượng

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

22.   X D mới trường mầm non TÂN SƠN NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.12

450 ngày

-

-

-

-

-

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Công trình chưa khởi công

b.       Kết luận:

-           Không

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết đã mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

-           Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

 

                                                                                     Tp. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

   

                       VÕ MINH SANG                                         ĐÀO HUỲNH QUYÊN

Số lượt truy cập : 460

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>