cm2

Tình hình thi công tháng 06 năm 2018

30/06/2018
Tình hình thi công tháng 06 năm 2018  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 06 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt


11%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng 8.000 m3.

v   Khối phòng học:

ü  Thi công xong bê tông móng, sàn trệt.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Ép xong cọc.

ü Thi công bê tông móng

v   Hàng rào, nhà xe:

ü Thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lắp dựng kèo thép nhà xe 1.

b.       Công việc sẽ triển khai trong tháng sau:

v   Hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp.

v   Khối phòng học:

ü Thi công bê tông sàn lầu 1, lầu 2. Lầu 3.

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công bê tông sàn, cột tầng trệt.

ü Xây tường tầng trệt.

v   Hàng rào, nhà xe.

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Lợp mái nhà xe 1.

ü Thi công móng, cổ cột nhà xe 2.

c.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không

Không

90%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp: tiếp tục san lấp:                                99%

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát, sân đường:         85%

v   Khối A:

ü Lăn sơn nước:                                                              100%

ü Sơn cửa + gắn kính:                                                     100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                      98%

v   Khối B:            

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     100%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                 99%

ü Lăn sơn nước:                                                               98%

ü Lát gạch các tầng:                                                         97%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     95%

v   Khối C:

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                100%

ü Lát gạch các tầng:                                                         98%

ü Lăn sơn nước:                                                               97%

ü Sơn cửa + gắn kính:                                                     100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     95%

v   Khối D :

ü Lăn sơn nước:                                                              100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     98%

v   Khối E:

ü Lăn sơn nước:                                                               100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                      98%

v   Khối F:            

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                         95%            

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                   95%

ü Lăn sơn nước:                                                                65%            

ü Lát gạch tầng trệt và lầu 1                                             95%

v   Hàng rào + Cổng + Nhà bảo vệ + Nhà xe:

ü  Thi công hàng ràomặt tiếp giáp với trường Đỗ Văn Dậy.

ü Thi công cổng chính, cổng phụ + Nhà bảo vệ.

ü Thi công lợp mái nhà xe

v   Hàng rào cổng + Nhà bảo vệ:

ü  Thi công mặt tiếp giáp với trường Đỗ Văn Dậy.

ü Thi công cổng chính + Nhà bảo vệ.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát, sân đường …

v   Khối A đến khối E:

ü Thi công hoàn thiện: dặm sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, bả matít, sơn nước, lát gạch …

v   Hàng rào + Cổng + Nhà bảo vệ + Nhà xe:

ü Tiếp tục thi công hàng rào + Nhà bào vệ + Nhà xe.

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ.

-           Dự kiến bàn giao công trình tháng 08/2018

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

91%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Sơn cửa gỗ:                                                                     100%

ü Lắp dựng bông sắt cửa sổ                                                70%

ü Dặm vá   sơn nước:                                                      

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể:   87%

ü Thi công nhà Bếp: Lợp xong mái, trát xong tường, lát xong gạch.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Dặm vá sơn nước và gạch…

ü Thi công hoàn thiện: bông sắt cửa gỗ, thiết bị…

ü Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể, điện chiếu sáng …

ü Thi công xong nhà Bếp

ü Thi công phần cải tạo

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019


07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

31%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       98%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü San lấp cát:                                                                                       98%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               45%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               30%

v   Khối B:

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               45%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                              30%

ü Thi công xà gồ thép mái:                                                                             

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              90%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                      70%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               50%

ü Thi công xà gồ thép mái:                                                                    90%

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 2:                                                      100%

ü Thi công ván khuôn + thép sàn lầu 3                                                  85%

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Thi công xong phần bê tông :                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               75%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               45%

v   Khối D:

ü Thi công xong sàn trệt:                                                                     100%

v   Thi công ván khuôn + thép sàn lầu1Khối B:

ü Thi công bê tông kèo mái:                                                                  80%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               35%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Thi công xong bê tông:                                                                     100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                      60%

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 1:                                                      100%

ü Thi công ván khuôn sàn lầu 2

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Thi công xong bê tông sàn mái ( đoạn thẳng):                                  100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1:                                                                90%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1:                                                         85%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công xong móng

ü Thi công ván khuôn + thép đà kiềng

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

v   Khối A:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Thi công xà gồ thép mái

v   Khối B:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 3

ü Thi công đà mái                                                                   

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

ü Lợp mái ngói

v   Khối D:

ü Thi công sàn lầu 1

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa


Đạt

Không


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Bêtông sênô xong 100%

-           Xây tường thu hồi 50%

-           Xây tầng trệt đạt 40%, lầu 1 đạt 50%

-           Thi công ván khuôn, cốt thép cầu thang trệt và lầu 1 đạt 50%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Xây tường

-           Đổ bêtông cầu thang

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế móng

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1614/04/2018

Đạt

Đạt

Không


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành bêtông móng – đà kiềng

-           Thi công bêtông cột tầng trệt đạt 80%

-           Xây đá hộc bó nền 100%

-           San lấp nền 80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Công trình tạm ngưng thi công vì chờ phê duyệt chủ trương phát sinh kè chắn đất bằng cọc khoan nhồi và tranh chấp đất đai tại vị trí 4 tim cọc với trường mầm non.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do nguyên nhân trên.

  1. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

-

-

-

-

-

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Tháo dỡ công trình cũ và dựng lán trại, kho bãi, ban chỉ huy CT xong 100%

-           Đúc cọc tại xưởng 110/152 tim: đạt 72%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Ngày 02/07/2018 Tiến hành ép cọc

c.        Kết luận:

-           Không

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

30/03/2018

07/04/2016

Đạt

Không

Không

100%

a.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Công trình đang trong giai đoạn nghiệm thu – bàn giao

b.       ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số  khối phòng học

 

10.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần sơn nước: đạt 100%.

-           Hàng rào sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà quản lý: lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 50,0km/54km: đạt 97%.

-           Hạ tầng: đạt100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai (phần nhà trạm).

-           Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà trạm để thi công phần còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do chưa bàn giao mặt bằng thi công .

 

12.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

-

-

-

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

ü   Công trình đã được bàn giao cho chủ đầu tư

b.       Kết luận:

ü   Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

 

13.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

-

-

-

100%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Dăm vá, vệ sinh công trình

b.       Kết luận

·          Dự kiến bàn giao công trình ngày 15/7 /2018

 

14.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày


08/03/2018

Đạt

Đạt

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đang đi vào hoàn thiện.

+ Thi công lắp đặt cửa đạt 70%.

+ Ốp lát toàn bộ các tầng đạt 80%.

+ Đang sơn nước trong nhà.

+ Thi công hàng rào đạt 80%.

+ Thi công hệ thống cấp thoát nước cho nhà Vệ sinh và tổng thể.

+ Lắp đặt hệ thống PCCC (90%)

+ Lắp đặt thiết bị điện tầng 2-3 (90%)

+ Dự kiến ngày 30/6/2018 sẽ bàn giao các phòng học tầng 2, 3 cho Chủ đầu tư.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

Công trình trễ tiến độ, đơn vị thi công đang tăng cường nhân lực để gấp rút hoàn thiện và bàn giao cho Chủ đầu tư.

 

15.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

27/6/2018

Chưa

Đạt

Đạt

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Công trình đang hoàn thiện, thi công sơn nước đạt 90%

+ Đang triển khai phần công nghệ và hệ thống điện

+ Công trình đã hoàn thành được 95% khối lượng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

Chủ đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian thi công đến 27/7/2018 vì 1 số thay đổi so với thiết kế.

 

16.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Công trình   đã hoàn thành toàn bộ phần thô của các hạng mục

+   Đang thi công hoàn thiện phần tô trát, sơn nước và ốp lát gạch

+ Công trình đạt khoảng 80% khối lượng.

b.       Kết luận:

+   Đạt yêu cầu

 

17.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Phần cổng : Đã hoàn thành phần mái, đang thi công phần khung sắt.

+   Hạng mục Modun trồng cây : lát gạch (80%)

+   Nhà hướng nghiệp : Đang tô trát

+   Công trình đạt khoảng 50% khối lượng.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

18.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Quảng trường : Đang thi công hệ thống thoát nước mưa (70%)

+ Nhà vệ sinh : Xây tường đạt 25%.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

19.   XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.394

210 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Đổ bê tông phần móng và đà kiềng

+ Gia công cốt thép cổ cột, cột tầng trệt.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết sắp vào mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

-           Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                         ĐÀO HUỲNH QUYÊN

Số lượt truy cập : 366

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>