cm2

Tình hình thi công tháng 05 năm 2018

04/06/2018
Tình hình thi công tháng 05 năm 2018  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 05 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt


5%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng 7.000 m3.

v   Khối phòng học:

ü  Ép cọc đại trà 31/47 tim.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Chưa ép cọc.

v   Hàng rào:

ü Thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Thi công móng nhà xe

b.       Công việc sẽ triển khai trong tháng sau:

v   Hạ tầng:

ü Tiếp tục san lấp.

v   Khối phòng học:

ü Ép xong cọc.

ü Thi công bê tông móng, sàn trệt.

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

v   Khối đa năng TDTT:

ü  Ép cọc đại trà.

ü Thi công bê tông móng.

v   Hàng rào, nhà xe.

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, tường chắn đá hộc, đà kiềng, cột …)

ü Thi công móng, cổ cột nhà xe

c.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không

Không

83%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp: tiếp tục san lấp:                                98%

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát, sân đường:         80%

v   Khối A:

ü Lăn sơn nước:                                                               97%

ü Sơn cửa + gắn kính:                                                      95%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     90%

v   Khối B:            

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                      99%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                80%

ü Lăn sơn nước:                                                              65%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      100%

ü Lát gạch các tầng:                                                        85%

v   Khối C:

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     100%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                 95%

ü Lát gạch các tầng:                                                        83%

ü Lăn sơn nước:                                                              80%

ü Sơn cửa + gắn kính:                                                     75%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                    65%

v   Khối D :

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               100%

ü Lăn sơn nước:                                                              95%

ü Sơn cửa + gắn kính:                                                     100%

ü   Lát gạch các tầng:                                                        100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     95%

v   Khối E:

ü Lăn sơn nước:                                                               98%

ü   Lát gạch các tầng:                                                         100%

ü   Sơn cửa + gắn kính:                                                      100%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                     95%

v   Khối F:            

ü Trát tường trong và ngoài                                            100%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                         95%            

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                  95%

ü Lăn sơn nước:                                                                65%            

ü Đóng trần lầu 1                                                             100%

ü Lát gạch tầng trệt và lầu 1                                              95%

v   Hàng rào cổng + Nhà bảo vệ:

ü  Thi công mặt tiếp giáp với trường Đỗ Văn Dậy.

ü Thi công cổng chính + Nhà bảo vệ.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát, sân đường …

v   Khối A đến khối E:

ü Thi công hoàn thiện: sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, bả matít, sơn nước, lát gạch …

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào + Nhà bào vệ

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

91%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Lắp dựng cánh cửa gỗ:                                                 100%

ü Sơn cửa gỗ:                                                                     85%

ü Dặm vá   sơn nước:                                                      

ü Lắp đặt thiết bị điện: đèn, quạt ….                              100%

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể:   85%

ü Thi công nhà Bếp: Lắp dựng kèo, lợp mái, xây và trát tường

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Dặm vá sơn nước và gạch…

ü Thi công hoàn thiện: sơn cửa gỗ, thiết bị…

ü Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể, điện chiếu sáng …

ü Thi công nhà Bếp: Thi công hoàn thiện

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019


07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

31%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       98%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Thi công xong phần bê tông:                                                            100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               35%

ü Lắp dựng cửa sắt:                                                                               15%

v   Khối B:

ü Thi công bê tông kèo mái:                                                                  80%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                       80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               35%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Thi công xong bê tông:                                                                     100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                              80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                                      60%

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 1:                                                      100%

ü Thi công ván khuôn sàn lầu 2

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Thi công xong bê tông sàn mái ( đoạn thẳng):                                  100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1:                                                                90%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1:                                                         85%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công xong móng

ü Thi công ván khuôn + thép đà kiềng

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

v   Khối A:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B (C1):

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra (C2):

ü Thi công bê tông sàn lầu 2                                                               

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong (C3):

ü Thi công xong bê tông ( mái cong)

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công sàn tầng trệt, lầu 1

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


14/04/2018


Đạt 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Gia cố cột tầng trệt

-           Lắp dựng coffa, cốt thép mái – sênô: 60%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Xây tô tường tầng 1

-           Dự kiến ngày 10/06 đổ bêtông mái - sênô

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế móng

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1614/04/2018

Đạt

Đạt 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã hoàn thành bêtông móng – đà kiềng

-           Thi công bêtông cột tầng trệt đạt 50%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Triển khai xây đá hộc bó vĩa đà kiềng

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

-

-

-

-

-

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Ngày 31/05 công trình chính thức được khởi công

b.       Kết luận:

-           Không

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

30/03/2018

07/04/2016

Đạt

Không

Không

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thàn h : đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Sửa chữa các vết nứt các khối cũ.

-           Dọn dẹp vệ sinh công trình.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số   khối phòng học

 

10.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần sơn nước: đạt 100%.

-           Hàng rào sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà quản lý: lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 50,0km/54km: đạt 93%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Hạ tầng sân, đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước tiếp theo.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai (phần nhà trạm).

-           Phần đường ống cấp nước, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà trạm để thi công phần còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Không đ ạt yêu cầu về tiến độ do chưa bàn giao mặt bằng thi công .

 

12.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

-

-

-

99%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

ü   Dặm vá và vệ sinh

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Vệ sinh bàn giao công trình

c.        Kết luận:

 

 

13.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

-

-

-

90%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Ốp + lát   (90%)

·          Sơn nước (90%)

·          Nhôm kính (95%)

·          Thiết bị điện (100%)

·          Thiết bị nước (50%)

·          Hệ thống hạ tầng (80%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Hoàn thiện hàng rào, dặm vá và vệ sinh bàn giao công trình (dự kiến 15/7)

 

14.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày


08/03/2018

Đạt

Đạt

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Xâ tường khối nhà chính hoàn thành 100%

+   Tô tường trong nhà đạt 95%

+   Tô tường ngoài nhà 60%

+   Bả matic tầng 4

+   Bả matic ngoài nhà đạt 45%

+   Đá mài bậc cấp cầu thang đạt 50%

+   Lắp đặp hệ thống đế âm tủ điện tầng 4

+   Lắp đặt lan can sắt cầu thang

+ Xây tường hàng rào

+ Thi công hệ thống cấp thoát nước cho nhà Vệ sinh và tổng thể.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đơn vị thi công đã trình Chủ đầu tư xem xét gia hạn tiến độ đến ngày 30-6-2018 vì thời tiết mưa gió và một số lý do khác làm chậm tiến độ.

 

15.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

27/6/2018

Chưa

Đạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Hàng rào : đã thi công xong

+   Cụm nhà điều hành, trạm bơm đang thi công hoàn thiện (đạt 90%)

+   Phần đường ống công nghệ : nhập thiết bị, triển khai lắp đặt

+   Công trình đã hoàn thành được 90% khối lượng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ vì chờ Chủ đầu tư thay đổi các phát sinh (thêm tuyến ống).

-           Chủ đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian thi công đến 27/6/2018.

 

16.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Nhà hóa chất : Lắp dựng cốt thép, cốt pha sàn sê nô (đạt 70%)

+   Phần bể chứa : Đã xong phần bê tông nắp bể, đang tô trát, ốp gạch bên trong

+   Cụm xử lý : Triển khai thi công cốt thép đáy + thành. Dự kiến ngày 4/6/2018 đổ bê tông.

+ Nhà trạm bơm : Đã thi công xong phần thô, đang tô trát, hoàn thiện (đạt 70%)

+ Hệ thống tuyến ống :

b.       Kết luận:

+   Đạt yêu cầu

 

17.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Đào móng cổng chính, cổng phụ.

+   Gia công các khung sắt cho hạng mục Modun trồng cây (đạt 50%)

+   Nhà hướng nghiệp : Đã hoàn thành phần móng, đang triển khai coffa và cốt thép đà mái.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

18.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

-

-

-

-

-

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Đơn vị thi công mới nhận mặt bằng nên công trình mới bắt đầu triển khai.

+ Dựng láng trại, nhà kho phục vụ thi công

+ Tập kết vật tư chuẩn bị thi công các hạng mục.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

19.   XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG PHÚ MỸ

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.394

210 ngày

-

-

-

-

-

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Ép được 5 tim cọc.

+ Đang chờ đơn vị thiết kế kiểm tra chiều dài cọc để ép đại trà

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết sắp vào mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

 

                                                                                     Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                         ĐÀO HUỲNH QUYÊN

Số lượt truy cập : 364

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>