cm2

Tình hình thi công tháng 07 năm 2014

30/07/2014
Tình hình thi công tháng 07 năm 2014

                                         
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 07/2014

1.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/4/2014

Đạt

Không

Đạt

Đạt

51%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối A:

-           Khu khối lớp học thi công xong chuẩn bị bàn giao

*       Khối D:

-           Tô trát tường, trần đạt 90%

-           Lợp xong mái

-           Bả matít khối đạt 70%

-           Lắp dựng cửa đạt 70% ( không thay đổi)

-           Lát gạch lầu 1 đạt 60%

*         Phần hạ tầng ( khu vực khối A và khối D):

-           Thi công thi công xong bó vỉa đạt 100%

-           Trải đá mi + lu lèn (chờ thảm nhựa sau khi thi công xong công trình)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thi công xong khối D

-           Dự kiến bàn giao và đưa vào sửa dụng khối A

-           Chuẩn bị triển khai thi công khối B, C

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

-           Dự kiến 30/07/2014 bàn giao khối A, D

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014

Đạt

Đạt

Đạt

40 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Thi công xong bê tông khối A, B, C

-            Xây tường tầng trệt, lầu 1 khối A

-            Xây tường tầng trệt khối B

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Xây tường, trát: trần, đà, cột khối A, B, C

-           Chống thấm sê nô khối A, B, C

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-          Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

c.       Kết luận:

-          Chưa đạt yêu cầu (chậm tiến độ)

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-           Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

-           Quyết toán.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thanh lý hợp đồng

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

04/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình.

c.       Ghi chú:

-           Tiến độ thi công không đạt (do Chủ Đầu tư chọn Vật liệu hoàn thiện và điều chỉnh thiết kế, phát sinh)

9.       Phần công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng (chuyển hồ sơ lên Sở Xây Dựng chờ ngày nghiệm thu chính thức)

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chưa đạt do chậm tiến độ

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng (chuyển hồ sơ lên Sở Xây dựng chờ ngày nghiệm thu chính thức)

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chậm tiến độ do chờ giấy phép thi công đường ống qua cầu

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

42%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

ü   Đổ bê tông các loại                                   : 4.213,982 m3

ü Gia công lắp dựng cốt thép các loại           : 98,866 tấn

ü Gia công lắp dựng ván khuôn các loại       : 6.128,842 m2

ü Đào và đắp đất                                            : 58.096,153 m3

ü Vận chuyển đất                                           : 36.641,105 m3

ü Đắp cát móng đường ống                           : 828,577 m3

ü Lắp đặt gối cống D300                               : 834 cái

ü Lắp đặt gối cống D800                               : 264 cái

ü Lắp đặt gối cống D1000                             : 246  cái

ü Lắp đặt gối cống D1200                             : 554 cái

ü Lắp đặt gối cống D1500                             : 784 cái

ü Lắp đặt cống D300                                     : 1.894,31 md

ü Lắp đặt cống D800                                     : 527,50 md

ü Lắp đặt cống D1000                                   : 491,16 md

ü Lắp đặt cống D1200                                   : 830,50 md

ü Lắp đặt cống D1500                                   : 1.175,68 md

ü Lắp đặt cống hộp 2500x2500                     : 15,6 md

ü Cấp phối đá dăm mặt đường                      : 3.152.595 m3

ü Diện tích mở rộng                                       : 8494,5m2

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

ü Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

ü Thi công mở rộng đường

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/01/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong: nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

18. Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

3 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc đang triển khai:

-          San lấp mặt bằng 40% (vướng chưa giải tỏa xong 2 hộ dân)

-          Thử tĩnh cọc 5 tim

-          Thi công hàng rào (móng, tường kè đá hộc, đà kiềng và cột)

-          Thi công nhà xe (móng, cột)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          San lấp mặt bằng

-          Sản xuất và ép cọc đại trà

-          Thi công hàng rào

19. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

Cuối T5/2014

21/6/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Các hạng mục xây dựng đã hoàn thành 100%

-          Hệ thống PCCC đã được nghiệm thu.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Dự kiến từ ngày 28-7 đến ngày 1-8 phòng Quản Lý Đô Thị sẽ xuống kiểm tra hồ sơ để có văn bản đồng ý nghiệm thu gởi Ban Quản lý dự án.

  20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

05/5/2014

04/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành toàn bộ công trình.  

-           Đang chờ bàn giao.

21. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành.

-          Tiếp tục hoàn thành các công việc sau:

+         Bêtông nền sân đường nội bộ (Đã rải đá 4x6).

+         Hệ thống điện chiếu sáng nhà lồng chính (Đang chờ chủ đầu tư duyệt phương án lắp đặt).

+         Lắp 02 trụ đèn chiếu sáng tổng thể.

+         Dặm vá sơn nước.

+         Lắp tôn che hộp cửa cuốn các kiốt.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ (dự kiến 19/5/2014 hoàn thành) do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép.

22. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã thi công xong phần liên danh xây dựng

23. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong phần xây dựng.

-          Còn phần xây dựng phát sinh thêm tô trát ngoài bể (Sở chưa duyệt).

24. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,69

 

04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã vận hành chạy thử và bàn giao.

25. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn lầu 1.

-          Dự kiến 31-07 đổ bêtông sàn lầu 1.

26. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã hoàn thành 100%

-          Phần lắp đặt thiết bị đạt 80%.

27. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã bàn giao.

                 -          Phần phát sinh hàng rào, sân đường chờ duyệt thiết kế.

28. Căn tin Công Ty Sundia – KCN VIỆT HƯƠNG: khởi công ngày : 10 / 4 /2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,62

 

10/7/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Kết luận, đánh giá:

-           Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

29. Mở rộng khu bếp Becamex hotel (HĐ 13 Ký ngày 21/03/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,202

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

*        Kết luận, đánh giá:

-           Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

30. Phần XD và HT điện nước Nhà hàng – Café Babylon thuộc Khu đô thị IJC Bình Dương (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,165

T9/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông cột (100%)

-           GCLD ván khuôn, cốt thép dầm (90%)

-           Đổ bê tông dầm (80%)

-           Xây tường bao che, tường ngăn (100%)

-           Lắp đặt ống cấp thoát nước, ống điện, thiết bị điện (50%)

*        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Hoàn thành phần xây tô, làm nền.

-           Bả bột, sơn nước.

-           Láng nền, lát gạch nền, ốp gạch tường.

-           Lắp đặt thiết bị điện, nước…

31. Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đắp đất nền móng công trình, lu lèn (95%)

-           Đổ bê tông đà kiềng nhà công vụ, khu phụ trợ (100%)

-           GCLD cốp pha, cốt thép đà kiềng nhà làm việc (100%)

-           GCLD cốt thép cột nhà công vụ, khu phụ trợ (20%)

*        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đổ bê tông đà kiềng nhà làm việc.

-           GCLD cốt thép cột nhà công vụ, khu phụ trợ.

-           Đổ bê tông cột nhà công vụ, khu phụ trợ.

32. Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã phát hoang xong mặt bằng thi công.

-           Lu lèn nền đường (90%)

-           Đổ đá cấp phối: hoàn thành 50/853m (đạt 6%)

-           Lu lèn, đổ bê tông nền đường: hoàn thành 50/853m (đạt 2%)

*        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Lu lèn nền hạ.

-           Trải đá cấp phối nền đường.

33. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

15/8/2014

02/7/2013

Đạt

Không đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành bàn giao công trình.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang làm hồ sơ quyết toán công trình.

c.       Ghi chú:

-          Đạt yêu cầu tiến độ theo công văn số 267/CV-2014 xin gia hạn hợp đồng bàn giao công trình vào ngày 15/08/2014.

34. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trát tường bên ngoài khối nhà đạt 80%.

-          Bả matit toàn bộ công trình đạt 70%.

-          Lát gạch tàu mái đạt 70%

-          Chống thấm mái đạt 100%

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công cột, dầm sàn tầng 3 từ đoạn trục E->H’ đến trục 2’ và từ đoạn trục N’->P đến trục 2’ (phần hành lang nối giữa các khối nhà)

-          Thi công ép cọc nhà bảo vệ.

-          Tiếp tục lát gạch tàu mái.

-          Đang trình mẫu gạch và màu sơn cho chủ đầu tư.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đề nghị Đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

-          Đội thi công đã lắp cầu dao chống giật tại các nguồn điện sử dụng máy cầm tay.

35. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

36. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 4,808/4,808km, đạt 100%.

-          Xã An Nhứt và thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ thử áp lực đường ống xã Tam Phước (vừa mới thi công xong)

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

d.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu.

37. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,238/3,588km (đạt 91%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha (do vướng nhà dân)

38. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều : (khởi công ngày 01/3/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,366

15/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc thực hiện và đang triển khai:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

-           Đang tiến hành làm hồ sơ quyết toán

b.       Kết luận:

-           Tiến độ: không đạt (dự kiến ngày 10/05/2014 hoàn thành)

39. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Ép cọc BTCT 300x300 đạt 12/162 tim cọc đạt 8% đến ngày 25/07/2014.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Gia công - lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông cọc.

-           Tiếp tục thi công ép cọc.

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

40. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Bê tông móng đài nước đạt 100%.

-           Bê tông đáy bể nước 300m3 đạt 100%.

-           Khoan giếng 01/4 giếng đạt 25%

-           Lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch (phần công nghệ)

+   Tuyến ống D60: 6,0/7,765km đạt 79%.

+   Tuyến ống D90: 2,422/2,422km đạt 100%.

+   Tuyến ống D110: chưa thi công

+   Tuyến ống D160: chưa thi công

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công gia công – lắp dựng ván khuôn, cốt thép thành bể và đài nước.

-           Tiếp tục lắp đặt đường ống cấp nước sạch và khoan giếng

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

41. Cải tạo nhà kho Công ty TNHH OTRAN LOGISTICS – Hạng mục: Nâng nền kho nhà kho 1A & 2A : khởi công ngày 26/6/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,6

25/7/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

50%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Hoàn thành nâng nền nhà kho 1A đạt 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Chờ chủ đầu tư giao mặt bằng kho 2A để thi công tiếp tục

42. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

-          Nghiệm thu đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

43. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

06/5/2014

31/5/2014

04/3/2014

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Đã hoàn thành

-          Chờ Chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình.

44. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 - Đợt 1:
06/03/2014

- Đợt 2: 04/06/2014

Đạt

Đạt

Đạt

75%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Tô tường vách song   (90%)

-          Bả, sơn nước mặt tiền, vách song (70%)

-          Sơn nước phòng học, ban công, hành lang

-          Tô tường, ốp gạch vệ sinh (60%)

-          Bê tông sân đường (100%)

-          GCLD trần thạch cao (85%)

-          GCLD cửa sổ, đi nhôm kính (50%)

-          GCLD inox cầu thang (50%)

-          Lát gạch nền (60%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Sơn nước hoàn thiện (22/08 xong)

-          Lát gạch sân đường

-          Lắp đặt thiết bị vê sinh, điện nước

-          GCLD cầu thang đá hoa cương (07/08 xong)

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

-          Công trình đã trang bị cầu dao chống giật.

45. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

60%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

a.1. Trường THCS Hậu Giang

-               Hoàn thành

a.2. Trường THCS Chu Văn An

-           Hoàn thành

a.3. Trường THCS Lê Anh Xuân

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ vận chuyển xà bần lầu 1,2

-           Sơn nước tường lầu 1,2

-           Lắp dựng cửa sổ, cửa đi lầu 1,2

-           Lợp mái tole, chống thấm sê nô mái

-           Thi công hệ thống điện nước trệt, lầu 1, 2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện WC, các phòng học, phòng chức năng trệt, lầu 1,2

-           Thi công hoàn thiện nền sân trường

a.4. Trung Tâm Y Tế Dự   Phòng

-           Hoàn thành

a.5. Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên

-           Hoàn thành

a.6. Trường Tiểu Học Thái Phiên

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện nhà vệ sinh, các phòng học lầu 1

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.7. Trường Tiểu Học Nguyễn Minh Hoàng

-           Hoàn thành

a.8. Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện WC tầng trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 1-3/F-G)

-         Thi công, hoàn thiện cổng trường, mái tole

-         Thi công, hoàn thiện phòng học, phòng chức năng tầng trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.9. Trạm y tế Phường 13

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công hoàn thiện, tầng trệt lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình

a.10. Trường Tiểu Học Hòa Bình

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.11. Trường Tiểu Học Đề Thám

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu WC3 trệt, lầu 1,2 3

-           Hoàn thiện, nghiệm thu WC2 trệt, lầu 1,2 3

-           Hoàn thiện, nghiệm thu WC1 trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Dọn dẹp vệ sinh, bàn giao công trình

a.12. Trường Tiểu Học Phú Thọ

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Hoàn thiện phòng học trệt, sân trường, cổng trường

-           Bả matis, sơn nước trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện nền sân, cổng trường

-           Hoàn thiện phòng học, phòng giáo viên tầng trệt

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.13. Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện WC lầu 1,2 tầng lửng

-           Đập phá tháo dỡ thi công WC tầng trệt

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện, bàn giao WC tầng trệt

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.14. Trạm Y tế Phường 6

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện sân thượng, tầng trệt

*       Công việc sắp tới:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện sân thượng, tầng trệt

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.15. Trạm Y tế Phường 8

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện sân thượng, Lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu sân thượng, Lầu 1,2

-           Đục phá tháo dỡ thi công hầm tự hoại, tầng trệt

a.16. Trạm Y tế Phường 2

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện trệt, lầu 1,2, sân thượng

*       Công việc sắp tới:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện trệt, lầu 1,2, sân thượng

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.17. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện lầu 1,2, sân thượng

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện lầu 1,2, sân thượng

-           Đập phá tháo dỡ thi công tầng trệt

b.       Kế hoạch khởi công các công trình còn lại:

a.18.           Trạm Y tế phường 16

-              Địa chỉ: 524-526 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 26/06/2014

-               Ngày kết thúc dự kiến: 31/07/2014

a.19.        Trạm y tế Phường 12

-               Địa chỉ: 1156 Đường 3-2, P12, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 25/07/2014

-              Ngày kết thúc dự kiến: 31/08/2014

a.20.        Trạm y tế Phường 1

-               Địa chỉ: 8/63 Tân Hóa, P1, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 03/08/2014

-              Ngày kết thúc dự kiến: 31/08/2014

a.21.       Trạm y tế Phường 4

-               Địa chỉ: 223 Trần Quý, P4, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 03/08/2014

-              Ngày kết thúc dự kiến: 31/08/2014

a.22.     Trạm y tế Phường 9

-               Địa chỉ: 238/18a Đội Cung, P9, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 10/08/2014

-               Ngày kết thúc dự kiến: 31/08/2014

a.23.   Trạm y tế Phường 15

-               Địa chỉ: 62/13 Lữ Gia, P15, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 10/08/2014

-               Ngày kết thúc dự kiến: 31/08/2014

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

  46. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

8,22

07/1/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông sàn áp mái (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Tháo dỡ ván khuôn sàn trệt

-        Xây tường biên lầu 1, lầu 2 (20%)

47. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

13,51

13/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông vách hầm (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        GCLD ván khuôn, sắt thép sàn trệt

-        Bê tông cột mái đón

 
                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014                                 

                     LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 802

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Xem thêm >>