cm2

Tình hình thi công tháng 04 năm 2014

27/05/2014
Tình hình thi công tháng 04 năm 2014


                                          BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 04/20141.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/04/2014

Đạt

Đạt

Đạt

37%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ Bê tông khối A, D đạt 100%

-          Xây tường khối A, D đạt 100%

-          Tô trát khối A, D đạt 70%

-          Gia công lắp dựng cửa khối A đạt 100%

-          Đang gia công kèo thép mái khối D

-          Bả matít khối A đạt 20%

-          Thi công ống hệ thống điện đạt 20%, nước đạt 30%, PCCC đạt 30%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công lắp dựng cửa khối D

-          Lắp dựng kèo thép + lợp mái khối D

-          Thi công tô trát tường, trần, cột

-          Bả matít + sơn nước

-          Thi công hệ thống điện, nước, PCCC

-          Thi công hạ tầng và nhà bảo vệ cổng phụ

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

23 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ xong bê tông sàn lầu 1 khối A, B

-          Đổ xong bê tông cột lầu 1 khối A, B, cột tầng trệt khối C

-          Gia công lắp dựng ván khuôn + thép sàn lầu 1 khối C

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công xong sàn lầu 2,3 khối A, B

-          Thi công xong sàn lầu 1,2 khối C

-          Xây tường, trát: trần, đà, cột khối A, B, C

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong tuyến 3,4,5,6

-          Mương thoát nước

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền xung quanh nhà Văn phòng

c.       Ghi chú:

-          Chưa thi công khu vực xung quanh nhà văn phòng vì phải chờ thi công xong gói thầu: Nhà văn phòng và các hạng mục phục trợ mới tiếp tục.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: thi công xong đang mời nghiệm thu.

-          Thi công Nhà vệ sinh (phát sinh)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công bảng hiệu.

-          Bàn giao công trình đưa vào sử dụng

c.       Ghi chú: Tiến độ thi công không đạt do chờ Chủ Đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện.

9.       Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Thi công xong dự kiến bàn giao công trình ngày 08/05/2014

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chậm tiến độ

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Thi công xong dự kiến bàn giao công trình ngày 08/05/2014

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chậm tiến độ do chờ giấy phép thi công đường ống qua cầu

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

17%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông các loại                                 :           1.667,829 m3

-          Gia công lắp dựng cốt thép các loại     :                39,213 tấn

-          Gia công lắp dựng ván khuôn các loại:           2.334,787 m2

-          Đào và đắp đất                                         :           17.515,707 m3

-          Vận chuyển đất                                       :            11.496992 m3

-          Đắp cát móng đường ống                       :                       262,945 m3

-          Lắp đặt gối cống D300                           :                       298 cái

-          Lắp đặt gối cống D800                           :                       85 cái

-          Lắp đặt gối cống D1000                         :                       95 cái

-          Lắp đặt gối cống D1200                         :                       138 cái

-          Lắp đặt gối cống D1500                         :                       366 cái

-          Lắp đặt cống D300                                  :                       607,78 md

-          Lắp đặt cống D800                                  :                       265,50 md

-          Lắp đặt cống D1000                               :                       188,00 md

-          Lắp đặt cống D1200                               :                       257,00 md

-          Lắp đặt cống D1500                               :                       631,64 md

-          Lắp đặt cống hộp 2500x2500               :                        7,00 md

-          Cấp phối đá dăm mặt đường                  :                        517.71 m3

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-          Thi công mở rộng đường

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/1/2014

 

 

 

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong; nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

Cuối T5/2014

 21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

*       Khối phòng học:

Hạng mục công việc

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Khối TDTT

-           Lợp mái

100%

100%

100%

100%

100%

-           Trần thạch cao

100%

100%

100%

100%

100%

-           Xây tô hoàn thiện

98%

100%

100%

100%

100%

-           Bả matít trong và ngoài nhà

100%

100%

100%

100%

100%

-           Sơn nước trong nhà

100%

98%

100%

100%

75%

-           Sơn nước ngoài nhà

95%

95%

95%

95%

50%

-           Sơn lan can hành lang, cầu thang

100%

85%

85%

85%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà trệt

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 1

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 2

 

100%

 

 

 

-           Lát đá granit length cửa

100%

95%

95%

100%

 

-           Lát đá granit cầu thang

100%

100%

100%


 

-           Lát đá granit tam cấp

100%100%

 

-           Ốp đá granit sảnh đón


100%

 

 

 

-           Ốp gạch tường nhà vệ sinh

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công, lắp đặt lan cầu thang

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công, lắp đặt lan can hành lang

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công bông sắt cửa sổ

100%

 

 

 

 

-           Gia công cửa đi, sổ khung nhôm kính

80%

60%

50%

80%

 

-           Đổ bê tông đan ghế ngồi

100%

100%

 

100%

 

-           Trát đá mài đan ghế ngồi

85%

85%

 

85%

 

*       Các hạng mục phụ trợ:

-          Hệ thống cấp thoát nước: Thi công lắp đặt đạt 90%. Đã lắp đặt 03 bể nước Inox và hệ thống đấu nối hoàn chỉnh.

-          Hệ thống điện: Lắp đặt hệ thống điện đạt 85%. Lắp đặt thiết bị điện Khối A, B, C, D đạt 95%

-          Đường nội bộ: Rải đá 4x6 và lu lèn nền đường 80%, Xây bó vỉa sân đường nội bộ 85% (Chưa tô hoàn thiện)

-          Hệ thống sân giữa: Hoàn thành 85% (Chưa lát gạch)

-          Hệ thống cây xanh: Hoàn thành 85% (Chưa trồng cỏ)

-          Hệ thống nhà xe: Gia công, lắp đặt nhà xe 100%

-          Hệ thống tường rào: Thi công đạt 85% (Đang giải tỏa tiếp)

19. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

05/5/2014

 4/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành toàn bộ

-          Dự kiến ngày 5/5 nghiệm thu công trình.

20. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà lồng chính: Các hạng mục đã xong chỉ còn: Lát gạch, sơn nước. Lắp xà gồ và lợp mái đến ngày 10/5 xong.

-          Nhà lồng phụ: Chỉ còn lợp mái (do vướng giấy phép khu buôn bán tự do) và nền bêtông đá 1x2.

-          Nhà ban quản lý + Nhà bảo vệ: Xong móng, đang xây tô.

-          Kho hàng: Thay đổi thiết kế tách làm 2 kho, hiện chỉ còn lợp mái và sơn

-          Nhà vệ sinh: Còn lợp mái, ốp – lát gạch, sơn nước và lắp thiết bị.

-          Kiốt: Chung với nhà lồng chính, chỉ còn sơn nước, lắp cửa cuốn.

-          Sạp hàng và khu gom rác: Vướng ý kiến tiểu thương về khu sạp hàng, khu gom rác vướng nhà dân nên cả 2 hạng mục này không thi công.

-          Khu buôn bán tự do: Đã bổ sung giấp phép xong.

-          Hầm phân – Bể nước: Đã thi công xong.

-          Tổng thể: Đã san lấp cốt nền.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ (dự kiến 19 tháng 5) do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấp phép.

-          Đội sẽ cố gắng hoàn thành công trình cuối tháng 5.

21. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã thi công xong phần thiết bị và bắt đầu vào vận hành nhưng không có nước để vận hành (do bên khu nước mắm chưa thông cống nên nước không chảy được về bể xử lý)

22. Khu neo đậu tránh Bảo cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong phần xây dựng. Đã nhập thiết bị về bắt đầu lắp ráp, còn phần xây dựng phát sinh thêm phần lan can, cầu thang, và tô trát ngoài cụm bể.

23. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,69

 

04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã vận hành chạy thử và bàn giao.

24. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

 23/05/2014

 

 

 

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép cọc : Đạt 40% khối lượng

  25. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công cốt thép – bêtông thành bể.

-          Đào móng nhà đặt thiết bị.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình bị trễ tiến độ do không đủ nhân lực thi công.

-          Dự kiến ngày 8 hoặc ngày 9/5 đến công trình kiểm tra cụ thể việc thi công và các nguyên nhân ảnh hưởng đến công trình.

26.   Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã hoàn thành 100%. Đã vận hành máy, lấy mẫu nước thí nghiệm.

-          Phần phát sinh ngoài hợp đồng tuyến thu gom, sân đường bêtông khu xử lý dự kiến đến ngày 15 tháng 4 xong. Tuy nhiên, phát sinh thêm hàng rào nên tất cả các hạng mục trên đang chờ duyệt thiết kế nên chưa hoàn thành.

27. Căn tin Công Ty Sundia – KCN VIỆT HƯƠNG: khởi công ngày : 10 / 4 /2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,62

 

10/7/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Phần móng, đà kiềng, cột tầng trệt: Xong 100% khối lượng bêtông.

-           Rải đá 4x6 nền trệt: Đạt 65%.

-           Đang triển khai ván khuôn dầm sàn lầu.

28. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

20/5/2014

 02/07/2013

Đạt

Không đạt

Đạt

92%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành khối nhà chính, sân đường, tường rào và các hạng mục khác chỉ trừ phần cổng chính đang làm (do thay đổi thiết kế).

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang thi công cổng chính dự kiến 20/05/2014 hoàn thành.

c.       Ghi chú:

-           Theo phục lục hợp đồng ngày 26/03/2014 công trình bàn giao vào ngày 20/05/2014 (do vướng mặt bằng giải tỏa và thay đổi thiết kế cửa cổng). Đạt yêu cầu tiến độ theo phục lục hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

29. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

74%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông sàn tầng mái đạt 70%.

-          Xây tường tầng 2 (bên trong khối nhà) đạt 95%.

-          Xây tường tầng mái đạt 65%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng 2 (bên trong khối nhà) đạt 70%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng 3 (bên trong khối nhà) đạt 20%.

-          Gia công kèo mái đạt 100%.

-          Bả matit tầng hầm (85%), tầng 1 (70%), tầng 2 (30%)

-          Lắp dựng khuôn cửa tầng 1 (80%), tầng 2 (60%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn mái phần còn lại, dự kiến ngày 12/05/2014 đổ bê tông.

-          Xây tường tầng 2, tầng 3, tầng mái.

-          Trát tường tầng 2, tầng 3.

-          Bả matit tầng hầm, tầng 1, tầng 2.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

30. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

31. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 4,508 /4,808km, đạt 94%.

-          Xã An Nhứt và Thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

32. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+    Ống D60 thi công 23,00/27,01km (đạt 85%)

+   Ống D90 thi công 2,300/3,78km (đạt 60%)

+   Ống D110 thi công 2,000/3,88km (đạt 52%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha

33. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều : (khởi công ngày 01/3/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,366

15/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng đóng gói (đạt 100%)

-           Xây mới nhà xưởng chẻ điều (đạt 95%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Xây mới nhà xưởng chẻ điều

+                                       Lắp dựng cửa và màn cửa.

c.       Kết luận:

-           Tiến độ: không đạt (dự kiến ngày 10/05/2014 bàn giao công trình)

34. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

35. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

06/5/2014

31/5/2014

 04/03/2014

Đạt

Đạt

Không Đạt

65%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công tác, ốp lát (50%)

-          Sơn trong nhà (50%)

-          Cửa nhôm, vách ngăn kính (30%)

-          Ốp đá cầu thang (15%)

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Dự kiến 31/05 vệ sinh và bàn giao công trình

36. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 06/03/2014

Đạt

Đạt

Đạt

50%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xây tường lầu 2 (100%)

-          Tô trần lầu 2 (100%)

-          Bê tông hầm tự hoại, bể tách mở (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Xây tường lầu 3

-          Tô tường lầu 2

-          GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn lầu 3

-          Đổ bê tông lầu 3

-          GCLD kèo mái hội trường

-          Đổ bê tông dầm sàn tầng áp mái

-          GCLD hệ thống cấp thoát nước, hê thống điện, báo cháy.

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

37. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

30%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

a.1. Trường THCS Hậu Giang (31/05)

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đục vữa, chống thấm, cán nền sàn mái, sênô

-           Hoàn thiện (lắp thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, vách compact, cửa nhôm kính, Bả matis, sơn nước) WC 3,6

-           Bả matis, sơn nước vào trần khu hành lang lầu 2

*       Công việc sắp tới:

-           Chống thấm, cán nền sàn mái, sênô

-              Lót gạch cách nhiệt phòng thiết bị

-              Lợp mái ngói phòng vi tính

-              Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng khu WC 3,6

-           Bả matis, sơn nước vào trần mái khu hành lang lầu 2

a.2. Trường THCS Chu Văn An ( Phần phát sinh)

*       Công việc đã thực hiện:

-           Gia công lắp đặt tấm đan, mương thoát nước

-           GCLD coffa cốt thép, BT dầm, mái cổng trường

*       Công việc sắp tới:

-           Gia công lắp đặt tấm đan, mương thoát nước

-           Tháo dở coffa cột, dầm cổng trường

-           Xây tô, hoàn thiện cổng trường

a.3. Trường THCS Lê Anh Xuân (31/08)

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá, tháo dở phòng học lầu 1

*       Công việc sắp tới:

-           Bả matis tường phòng tầng trệt

-           Thi công hệ thống điện tầng trệt, lầu 1

a.4. Trung Tâm Y Tế Dự   Phòng

*       Công việc đã thực hiện:

-           Hoàn thiện WC, phòng chức năng tầng trệt

-           Sơn lót + sơn nước vào tường, cột, dầm, trần

*       Công việc sắp tới:

-           Sơn lót + sơn nước vào tường, cột, dầm, trần

-           Sơn dầu lan can, cửa sắt

-           CCLD cửa nhôm kính WC, lắp đặt ổ khóa cửa bị hư hỏng  

a.5. Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên

*       Công việc đã thực hiện:

-            Xây tô tường khu WC tầng trệt, lầu 1

-           Lắp đặt hệ thống nước WC tầng trệt, lầu 1

 

*       Công việc sắp tới:

-           Xây tô tường khu WC tầng trệt, lầu 1

-           Cán nền, chống thấm, ốp lát gạch WC tầng trệt, lầu 1

-           Lắp đặt hệ thống nước WC tầng trệt, lầu 1

a.6. Trường Tiểu Học Thái Phiên

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ, vận chuyển xà bần lầu 1

-           Cán nền, lát gạch lầu 1

-           Lắp đặt thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, tấm compact WC lầu 1

-           GCLD vách nhôm kính ngăn phòng WC lầu 1

-           Thi công hệ thống điện lầu 1

-           Đào đất, xây tô hầm tự hoại

*       Công việc sắp tới:

-           Ốp lát, lát gạch phòng học lầu 1

-           Hoàn thiện vệ sinh, phòng học lầu 1

-           Xây tô, BT tấm đan hầm tự hoại

a.7. Trường Tiểu Học Nguyễn Minh Hoàng

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá tháo dở vận chuyển xà bần WC trệt

-           Xây tô tường WC tầng trệt, lầu 1

-           Cán nền, ốp lát gạch WC tầng trệt

*       Công việc sắp tới:

-           Ốp lát gạch WC tầng trệt, lầu 1

-           Xây gối, đan bàn lavabo tầng trệt, lầu 1

a.8. Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn

*       Công việc đã thực hiện:

-            Hoàn thiện (lắp thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, vách compact, cửa nhôm kính, Bả matis, sơn nước) WC trệt, lầu 1, lầu 2 trục

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng WC trệt, lầu 1, lầu 2

-           Đập phá, tháo dỡ, vận chuyển xà bần WC trệt, lầu 1, lầu 2

a.9. Trạm y tế Phường 13

*       Công việc đã thực hiện:

-           Cán nền lầu 1,2

-           Bả matis vào tường lầu 1,2

-           Thi công hệ thống điện lầu 1, 2

*       Công việc sắp tới:

-           Cán nền, ốp lát gạch phòng chức năng, WC lầu 1,2

-           Bả matis vào tường xây lầu 1,2

a.10. Trường Tiểu Học Hòa Bình

*       Công việc đã thực hiện:

-            BT nền sân sau

-           GCLD coffa, cốt thép, BT móng, đà kiềng cột WC nữ tầng trệt

-           Thi công hệ thống điện phòng học lầu 2

*       Công việc sắp tới:

-           GCLD coffa, cốt thép, BT cột, dầm WC học sinh nữ tầng trệt

-           Xây gối lắp đan bàn lavabo

-           Láng nền sân, lát gạch terrazzo

-           Thi công hệ thống điện lầu 2

a.11. Trường Tiểu Học Đề Thám

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-            Đập phá + vận chuyển xà bần khu WC 1

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

38. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

8,22

07/1/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Đổ bê tông móng (60%)

-        GCLD sắt thép móng

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Dự kiến 06/5 đổ bê tông móng còn lại


                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày     tháng 04 năm 2014                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 786

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>