cm2

Tháng 12 năm 2013

02/01/2014
Tháng 12 năm 2013


                                          BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 12/20131.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50.1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng T9/2013

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tạm thời

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

12%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Khối A:

+         Ép xong cọc ống BTCT D400

+         Đổ bê tông móng: đạt khoảng 40m3

-          Khối D:

+         Ép 180/293 tim cọc ống BTCT D400, khoảng  4140 md

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục ép cọc ống BTCT khối D

-          Thi công xong móng, đà giằng, sàn trệt khối nhà A

-          Thi công móng khối D

-          Thi công hàng rào (vị trí nhà dân mới giải quyết xong)

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

9%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công hàng rào: Lắp song sắt + sơn 90% (714m2 trong tổng số 803m2), tô chỉ

-          Hoàn thành thử tĩnh cọc 25x25cm

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục thi công xong hàng rào (lắp song sắt, tô chỉ)

-           Đúc cọc BTCT đại trà

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu và quyết toán công trình

  7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong tuyến 3,4,5,6

-          Mương thoát nước

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền xung quanh nhà Văn phòng

c.       Ghi chú:

-          Chưa thi công khu vực xung quanh nhà văn phòng vì phải chờ thi công xong gói thầu: Nhà văn phòng và các hạng mục phục trợ mới tiếp tục.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

75%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: Đổ xong bê tông sê nô mái, gia công lắp dựng xà gồ mái, xây tô 70%, đang thi công hệ thống điện và điện lạnh.

-          Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: gia công và lắp dựng xong kèo mái

-          Nhà để xe: Lắp kèo thép + mái ( chưa đổ bê tông nền vì tăng cường thêm móng + đà giằng)

-          Trạm cân 80T: Đổ xong bê tông

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nhà văn phòng: Lợp mái, hoàn   thiện …, tiếp tục thi công hệ thống điện và điện lạnh.

-          Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: Lợp mái và hoàn thiện

-          Nhà để xe: Thi công xong

-          Trạm cân 80T: Thi công xong ( phát sinh thêm 2 ram dốc)

c.       Ghi chú: Trễ tiến độ

9.       Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

01/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bể lắng: Đang hoàn thiện

-          Bể lọc: Đang hoàn thiện

-          Bể chứa: Đang hoàn thiện

-          Hàng rào: Đào móng, đóng cừ, đổ bê tông

-          Nhà điều hành: Đang hoàn thiện

-          Nhà hóa chất – máy phát điện dự phòng: Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Bể lắng: Thi công xong

-          Bể lọc: Thi công xong

-          Bể chứa: Thi công xong

-          Hàng rào: Thi công xong

-          Nhà điều hành: Thi công xong

-          Lắp đặt thiết bị

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

77%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài 12.700m ống D60 ( cộng dồn )

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   7.000m ống D90 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   9.300m ống D114 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.500m ống D140 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.000m ống D168 (cộng dồn)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục đào đất và lắp đặt ống   phần còn lại

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông đáy hố ga D1500: 11 cái

-          Đổ bê tông đáy hố ga D300:    43 cái

-          Đổ bê tông khuôn D300:         72 cái

-          Đổ bê tông máng lưỡi:            33 cái

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

15/12/2013

 

 

 

 

 

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong phần xây, tô

-          Ốp, lát gạch

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Lắp đặt thiết bị điện, nước …

-          Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-          Khối A (1 trệt – 1 lầu):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 90%

+ B ma s tic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-          Khối B (1 trệt – 2 lầu):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 70%

-          Khối C (1 trệt – 1 lầu + tầng mái):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 60%

-          Khối D (1 trệt – 1 lầu):

 + Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 80%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 60%

-          Khối TDTT:

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 90%

-          Hàng rào: Thi công đạt 40% (Do còn vướng giải tỏa nên chưa thi công được)

-          Hệ thống cấp thoát nước: Thi công lắp đặt đạt 85%

-          Hệ thống điện: Thi công lắp đặt đạt 70%

-          Đường nội bộ: Thi công đạt 40%

19. Nhà thí nghiệm, nhà giải lao, cầu nối Viện Tài Nguyên Môi Truờng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

19,42

30/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đào đất , bêtông lót và gia công cốt thép bể thu nước thải thí nghiệm (phát sinh theo yêu cầu của CĐT).

*      Công tác xây tô, ốp lát:

-       Ốp bồn hoa Nhà giải lao

-       Ốp đá bậc cấp cầu nối

-       Ốp đá trang trí sảnh Nhà thí nghiệm

*      Công tác trần - bả mastic - sơn:

-       Lăn sơn màu   ngoài nhà – nhà giải lao .

-       Dặm sơn Nhà thí nghiệm.

-       Lăn sơn trong nhà thí nghiệm

-       Gia cố trần thạch cao chìm chỗ khoét đèn - Nhà giải lao

*      Các hệ thống kỹ thuật:

-       Lắp thiết bị điện lầu 1 &2 Nhà thí nghiệm.

-       Lắp công tắc, ổ cắm Nhà thí nghiệm

*      Công tác kiểm tra, nghiệm thu

-       Nghiệm thu các công việc đã hoàn thành của nhà thí nghiệm .

-       Nghiệm thu kỹ thuật lần 1 vào ngày 20/12/2013.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-       Lắp thiết bị điện nhà thí nghiệm tiếp theo

-       Hoàn thiện lan can cầu thang

-       Hoàn thiện trần thạch cao

-       Vệ sinh toàn bộ cửa nhôm kính .

-       Kiểm tra ron nền toàn bộ

-       Lắp dựng ván khuôn thành trong bể thu nước thải.

-       GCLD cốt thép bể thu nước thải.

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Không đạt tiến độ thi công (dự kiến 25/10/2013 hoàn thành).

-          Gia hạn thêm tiến độ 2 tháng

20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

 04/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hàng rào:

+ Phần thô đã thi công xong.

+ Chưa lắp dựng cổng chính do vướng thi công

-          Nhà kho mẫu và gara xe:

+ Đã thi công xong phần thô

-          Sân đường:

+ Đã rải đá và lu lèn.

+ Đào đất, lắp đặt đường ống D200, D300 thoát nước nội bộ

-          Nhà xe 2 bánh:

+ Đã thi công xong phần thô

-          Khối nhà chính:

+ Đã xong bêtông cột sàn lầu 3

+ Tổng khối lượng bêtông cột, dầm sàn đạt 80% KL (tính đến ngày 27/12/2013).

+ Triển khai xây tường tầng trệt và lầu 1 đạt 80% KL

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công ván khuôn, cốt thép cột sàn mái

-          Xây tô hoàn thiện tầng trệt và lầu 1

-          Triển khai xây tường lầu 2 và 3

-          Kéo rải ống luồn dây điện tầng trệt và lầu 1.

c.       Ghi chú: Trễ tiến độ do do thay đổi thiết kế móng (từ móng đơn sang móng cọc), nhưng Đội chưa lập tiến độ điều chỉnh.

21. Chung cư Mạc Đĩnh Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

 

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành đục, ngâm nước, chống thấm lại sân thượng thuộc căn hộ B.402, B.404, B.410, B.411. Sau khi chống thấm, ngâm nước kiểm tra lại kết quả không còn thấm..

-          Hoàn thành cán vữa tạo dốc, xây gối gạch, lắp dựng đan chống nóng thuộc các căn hộ B.405, B.408, B.410

-          Hoàn thành cán vữa tạo dốc B.411

-          Lát lại gạch tàu phần mái thuộc các căn hộ lô B: đạt 50%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thực hiện công tác chống thấm trên sân thượng các căn hộ bị nứt theo đường điện.

22. Chung cư Phan Đình Phùng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16.0

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công tác móng tạm ngưng thi công.

-          Công tác ép cọc tạm ngưng do khiếu nại của hộ dân (Đã họp các bên liên quan và giải quyết xong). Dự kiến từ ngày 2-1-2014 đến ngày 6-1-2014 sẽ tiến hành ép lại.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đội đã báo cáo công trình rất chi tiết.

23. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã xong phần móng nhà lồng chính và nhà lồng phụ.

-          Đang triển khai đào đất gia công cốt thép đà kiềng nhà lồng chính

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Triển khai phần đà kiềng nhà lồng chính.

24. Dự án FLITCH huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,87

31/3/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trường Tiểu học Đạ M'rông:

+         Hàng rào và sân đường đã xong 100%

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Hội trường thôn Tula - xã Đạ M'rông:

+         Công trình hoàn thành 100%.

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Trường Tiểu học Đơng jri:

+         Hàng rào và sân đường đã xong 100%

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Trường Mẫu giáo thôn Liêng Krắc II:

+         Khối lượng xây tô, hoàn thiện đã gần xong, đạt 80% KL.

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Trường Mầm non Thôn Tula:

+         Hàng rào và sân đường đã xong 100%

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Trường cấp II Đạ M'rông:

+         Hàng rào và sân đường đã xong 100%

+         Ngày 5/1/2014: Ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (có bên thụ hưởng ký) và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 5% tiền bảo hành.

-          Xây dựng phòng học Trường tiểu học Đạ Nhing:

+         Đã hoàn thiện xong 100% mặt ngoài bên hông và sau. Chỉ còn mặt trước.

+         Công tác trát đạt 80% KL

+         Công tác lắp ống, dây điện đạt 70% KL.

+         Ngày 10/1/2014 tạm bàn giao công trình, chỉ còn lại lắp thiết bị điện, hoàn thiện sơn và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 15% tiền bảo hành

-          Trường Mẫu giáo Thôn 5:

+         Phần thô cơ bản đã hoàn thành.

+         Tiếp tục tiến hành hoàn thiện.

+         Ngày 10/1/2014 tạm bàn giao công trình, chỉ còn lại lắp thiết bị điện, hoàn thiện sơn và thanh toán cho đơn vị thi công, giữ 15% tiền bảo hành.

-          Trường Mẫu giáo Thôn 3:

+         Đã hoàn thành xong 100% móng và cổ móng.

+         Ngày 27/01/2014 tạm bàn giao công trình

25. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Công trình tương đối hoàn thành (70% KL)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Dự kiến đến cuối tháng 01/2014, công trình sẽ tương đối hoàn thành

26. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Từ ngày 31/12/2013:  đổ bê tông thành bể (cốt 0.00m đến 3.6m)

-          Từ ngày 02/01 - 5/1/2014: tháo dỡ coffa gia công thép cho bể có cao độ (0.00m đến 3.6m ) 

-          Từ ngày 6/01 - 14/01/2014: gia công coffa thành bể

-          Ngày 15/01/2014: Đội sẽ đổ bê tông cho thành bể có cao độ (3.6m đến 4.4m )

-          Từ 16/01/2014 đến 21/01/2014:  tháo dỡ coffa va gia công thép cho bể còn lại và lắp dựng coffa đến 23/01/2014 (nhằm ngày 25 tết)

-          Đội thi công tạm nghỉ Tết.

27.  Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.69

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*                    Bể thu gom nước thải:

-          Đã xong phần móng đáy bể, thành bể, đắp đất đạt 100%

-          Tuần sau thi công ván khuôn, cốt thép, bêtông nắp bể.

*                    Nền đặt hệ thống xử lý nước thải:

-          Xây lắp:

+ Xong phần móng (đạt 100%)

+ Tuần sau thi công phần nền bêtông.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thành các công tác còn lại

28. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã khởi công ngày 20 tháng 12 năm 2013

-          Hiện chưa triển khai thi công.

29. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

01/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

73%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Gia công lắp xà gồ, lợp mái ngói đạt 100%.

-          Lát gạch đạt 90%.

-          Ốp gạch đạt 100%.

-          Đổ đá 4x6 nền sân và đường nội bộ đạt 30%.

-          Lắp dựng cửa toàn bộ đạt 100%.

-          Bả matit + sơn nước toàn bộ đạt 85%.

-          Chống thấm sê nô mái đạt 40%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đổ đá 4x6 và lu lèn nền sân, đường nội bộ.

-          Lát gạch hoàn thiện các phòng và hành lang.

-          Hoàn thiện sơn nước sê nô mái và các cột trang trí.

-          Gia công lắp dựng vì kèo, lợp mái tole nhà xe.

-          Chống thấm sê nô mái.

c.       Ghi chú:

-          Ngày 05/12/2013 Phòng KT đã làm công văn gửi Đội yêu cầu lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng ngày 13/12/2013 CB kỹ thuật kiểm tra thì đội vẫn chưa lắp đặt.

-          Tiến độ chậm so với hợp đồng do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ và vướng dây điện.

30. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông dầm - sàn tầng 1 đạt 100%.

-          Đổ bê tông cột tầng 1 đạt 70%.

-          Đổ bê tông sàn tầng 2 đạt 50%.

-          Đổ bê tông cột tầng 2 đạt 20%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 1 (từ trục H’->N’ và trục 1 -> 11 (khoảng 30% cột tầng 1).

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 2 (từ trục N->U và trục 1 -> 9 (khoảng 30% cột tầng 2).

-          Dự kiến ngày 08/01/2014 hoàn thành bê tông cột tầng 1 phần còn lại.

c.       Đề xuất- kiến nghị:

-          Ngày 05/12/2013 Phòng KT đã làm công văn gửi Đội yêu cầu lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng ngày 13/12/2013 CB kỹ thuật kiểm tra thì đội vẫn chưa lắp đặt.

-          Tiến độ chậm do Chủ đầu tư chậm bàn giao cốt nền.

31. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-          Làm hồ sơ phát sinh, hồ sơ thanh toán và bàn giao công trình                               

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

 

32. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 3,308/4,808km.

-          Xã An Nhứt và Thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước                               

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

33. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xã Châu Pha: 8,6km/39,068km

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha.

34. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bả matis tường hàng rào (100%)

-          Ốp, lát trệt, lầu 1 (100%)

-          Lắp đặt thiết bị điện (100%)

-          Bê tông nền sân (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

35. Trạm y tế P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

 

Đạt

Không đạt

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép cọc (100%)

-          Bê tông móng + sàn tầng hầm (100%)

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Thi công cốt thép + ván khuôn vách tầng   hầm và sàn tầng trệt .

-          Dự kiến ngày 30/01/2014 hoàn thành bê tông vách tầng hầm và sàn tầng trệt.

c.        Ghi chú:

-          Chưa có lệnh khởi công vì chưa có giấy phép xây dựng.

-          Đang triển khai thi công, chưa lắp cầu dao chống giật.

d.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật và biển báo công trình.

36. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: khởi công ngày 22/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Gia công, lắp dựng ván khuôn + cốt thép thành, đáy bể xử lý nước thải và bể nước ngầm:   đạt 75%

-          Bê tông móng + cổ cột: đạt 70%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng ván khuôn + cốt thép bể xử lý nước thải và bể nước ngầm

-          Thi công bê tông móng + cổ cột.

-          Dự kiến ngày 02/01/2014 hoàn thành bê tông móng + cổ cột.

-          Dự kiến ngày 02/01/2014 hoàn thành bê tông thành, đáy bể xử lý nước thải và bể nước ngầm.


                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2013                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

 

 

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                               PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 902

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>