cm2

Tháng 10 năm 2013

29/10/2013
Tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 10/2013

1.    

1. Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50.1

03/01/14          

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng T9/2013

-         Đang chờ giấy chứng nhận PCCC của Sở Cảnh sát PCCC để ký Biên bản nghiệm thu.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ký Biên bản nghiệm thu công trình

2.      2.Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

7%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Có kết quả thử tĩnh 05 tim cọc, loại: 20m, 28m, 32m

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ép cọc đại trà (sau khi có bản vẽ chi tiết phân vùng loại cọc)

3.      3.Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đang thi công hàng rào phần BT và xây tường đạt: 450/502 md                         

-         Đã ép cọc thử tĩnh (3/5 tim) với Ltk=21m tuy nhiên kết quả không đồng đều:

+     Cọc 1: L=18m, đạt Pmax=150T,

+     Cọc 2: L=21m, chưa đạt Pmin = 12T,

+     Cọc 3: L=28m, chưa đạt Pmin = 12T

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công hàng rào (tô, k lắp song sắt),                    

-         Ép thử tĩnh các cọc còn lại

-         Chờ ý kiến thiết kế xử lý 2 cọc chưa đạt

4.      4. 05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

-         Có ký bổ sung PLHĐ điều chỉnh ngày hoàn thành 10/2013 do phải chờ thi công xong móng bồn (gói thầu khác)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán    

5.      5.Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Chờ quyết toán công trình                    

6.        6.Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

90%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Gia hạn HĐ đến ngày 28/11/2013 (theo công văn số 519/CV) để chờ thi công Nhà văn phòng -VAP

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Thi công đoạn đường X-Y, V-W (giáp cầu qua kênh Hậu)

7.      7.Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

75%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Gia hạn HĐ đến ngày 28/11/2013 (theo công văn số 519/CV) để chờ thi công Nhà văn phòng -VAP

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Mương thoát nước và 1 số đạn trong khu vực tuyến N6, xung quanh Nhà văn phòng

8.      8.Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

40%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nhà văn phòng: BT nền và cột tầng trệt, xây tường tầng trệt, lắp dựng ván khuôn- cốt thép sàn L1 (dự kiến 03/11/2013 đổ BT)

-         Nhà ở CNV: Xong BT, xây tường, trát tường (đạt 70%)

-         Nhà BV + 02 nhà nghỉ: gia công và lắp dựng kèo

-         Nhà để xe: BT móng + cổ cột, gia công cột + kèo thép

-         Bể nước ngầm: Gia công và lắp dựng cốt thép

-         Trạm cân 80T: ép cọc, GCLD ván khuôn + cốt thép móng, đà giằng

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nhà văn phòng: BT sàn, cột, xây tường tầng 1, đổ BT seno mái                                

-         Nhà ở CNV và CN: Lợp mái, hoàn thiện: trát, ốp, lát, sơn nước, cửa, điện - nước

-         Nhà BV + 02 nhà nghỉ: lợp mái + hoàn thiện                        

-         Nhà để xe: Lắp cột + kèo thép, lợp mái

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ (khoảng 01 tháng) do chờ ép cọc và nhân lực của thầu phụ thiếu

9.      9.Nhà trạm nước Bình Thạnh (Gói số 1) Cao Lãnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

45%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Bể lắng: Đổ BT thành bể  

-         Bể lọc: GCLD cốt thép đáy+ thành bể                 

-         Bể chứa: Xong BT                           

-         Trạm bơm cấp 1: Ép cọc                                        

-         Trạm bơm cấp 2: Xây + trát tường                              

-         Nhà điều hành:   Đổ BT móng

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Bể lắng: Xong BT

-         Bể lọc: Đổ BT đáy + thành bể                 

-         Trạm bơm cấp 1: Thi công phần móng                                  

-         Trạm bơm cấp 2: Hoàn thiện                    

-         Nhà điều hành:   Thi công xong phần thô

1        10. HT đường ống cấp nước Bình Thạnh (Gói số 3) Cao Lãnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS