cm2

Tháng 10 năm 2013

29/10/2013
Tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 10/2013

1.    

1. Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50.1

03/01/14          

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng T9/2013

-         Đang chờ giấy chứng nhận PCCC của Sở Cảnh sát PCCC để ký Biên bản nghiệm thu.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ký Biên bản nghiệm thu công trình

2.      2.Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

7%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Có kết quả thử tĩnh 05 tim cọc, loại: 20m, 28m, 32m

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ép cọc đại trà (sau khi có bản vẽ chi tiết phân vùng loại cọc)

3.      3.Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đang thi công hàng rào phần BT và xây tường đạt: 450/502 md                         

-         Đã ép cọc thử tĩnh (3/5 tim) với Ltk=21m tuy nhiên kết quả không đồng đều:

+     Cọc 1: L=18m, đạt Pmax=150T,

+     Cọc 2: L=21m, chưa đạt Pmin = 12T,

+     Cọc 3: L=28m, chưa đạt Pmin = 12T

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công hàng rào (tô, k lắp song sắt),                    

-         Ép thử tĩnh các cọc còn lại

-         Chờ ý kiến thiết kế xử lý 2 cọc chưa đạt

4.      4. 05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

-         Có ký bổ sung PLHĐ điều chỉnh ngày hoàn thành 10/2013 do phải chờ thi công xong móng bồn (gói thầu khác)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán    

5.      5.Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Chờ quyết toán công trình                    

6.        6.Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

90%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Gia hạn HĐ đến ngày 28/11/2013 (theo công văn số 519/CV) để chờ thi công Nhà văn phòng -VAP

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Thi công đoạn đường X-Y, V-W (giáp cầu qua kênh Hậu)

7.      7.Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

75%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Gia hạn HĐ đến ngày 28/11/2013 (theo công văn số 519/CV) để chờ thi công Nhà văn phòng -VAP

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Mương thoát nước và 1 số đạn trong khu vực tuyến N6, xung quanh Nhà văn phòng

8.      8.Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

40%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nhà văn phòng: BT nền và cột tầng trệt, xây tường tầng trệt, lắp dựng ván khuôn- cốt thép sàn L1 (dự kiến 03/11/2013 đổ BT)

-         Nhà ở CNV: Xong BT, xây tường, trát tường (đạt 70%)

-         Nhà BV + 02 nhà nghỉ: gia công và lắp dựng kèo

-         Nhà để xe: BT móng + cổ cột, gia công cột + kèo thép

-         Bể nước ngầm: Gia công và lắp dựng cốt thép

-         Trạm cân 80T: ép cọc, GCLD ván khuôn + cốt thép móng, đà giằng

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nhà văn phòng: BT sàn, cột, xây tường tầng 1, đổ BT seno mái                                

-         Nhà ở CNV và CN: Lợp mái, hoàn thiện: trát, ốp, lát, sơn nước, cửa, điện - nước

-         Nhà BV + 02 nhà nghỉ: lợp mái + hoàn thiện                        

-         Nhà để xe: Lắp cột + kèo thép, lợp mái

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ (khoảng 01 tháng) do chờ ép cọc và nhân lực của thầu phụ thiếu

9.      9.Nhà trạm nước Bình Thạnh (Gói số 1) Cao Lãnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

45%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Bể lắng: Đổ BT thành bể  

-         Bể lọc: GCLD cốt thép đáy+ thành bể                 

-         Bể chứa: Xong BT                           

-         Trạm bơm cấp 1: Ép cọc                                        

-         Trạm bơm cấp 2: Xây + trát tường                              

-         Nhà điều hành:   Đổ BT móng

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Bể lắng: Xong BT

-         Bể lọc: Đổ BT đáy + thành bể                 

-         Trạm bơm cấp 1: Thi công phần móng                                  

-         Trạm bơm cấp 2: Hoàn thiện                    

-         Nhà điều hành:   Thi công xong phần thô

1        10. HT đường ống cấp nước Bình Thạnh (Gói số 3) Cao Lãnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

55%

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đào đất và lắp đặt xong: 24.000m/34.500m ống PVC, trong đó:

+       D60: 12.000m

+       D90: 6.000m

+       D114: 6.000m

-         Ống STK 737m: chưa thực hiện

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục đào đất và lắp đặt ống   phần còn lại

11     11.Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã xong

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

1      12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã xong

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

13   13.Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã xong

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

1      14.Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

30/11/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

80%

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Xây, trát tường, bồn hoa; bả matit; lắp dựng cửa

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Thi   công phần hoàn thiện (ốp lát, đóng trần, sơn, điện & nước…)

       15.Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

  21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Khối A:   BT+xây bậc cầu thang, sơn nước trong nhà, mái ngói, hầm phân + ống thoát nước, BT nền đá 1x2, ốp vệ sinh 02 tầng lầu                           

-         Khối B: Hoàn thành BT + xây bậc cầu thang, lợp mái, trát tường ngoài: 90%, trát tường trong: 80%                                             

-         Khối C: xây tường thu hồi, LD kèo mái, hầm phân, xây tô trong phòng và hộp gen ngoài (70%)                                           

-         Khối D: Xây thu hồi và lầu (50%), Trát tường trong tầng trệt (80%), Bêtông nền đá 1x2 (100%)                             

-         Hàng rào: đạt 60%, 40% KL Hàng rào chưa thực hiện do vướng hộ dân

-         Khối TDTT: BT đạt 100%

-         Hạ tầng, hệ thống thoát nước mưa: Đạt 70%

-         Sân trong: Đang san lấp

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Các khối A, B, C, D: Hoàn tất các công việc còn lại.                                           

-         Khối TDTT: Trát tường trong và gia công kèo mái

    16.Nhà thí nghiệm, nhà giải lao, cầu nối Viện Tài Nguyên Môi Truờng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

19,42

30/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nhà thí nghiệm: ốp lát gạch (95%),

-         HT ống thông gió và máy lạnh, ống luồn dây điện (100%),

-         Trần thạch cao (100%),

-         Sơn nước (còn lăn 1 nước tường trong nhà)                                                

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Hoàn tất các công việc còn lại trong nhà chính                                           

-         Nhà giải lao, cầu nối: Lát nền

        17.Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Hàng rào, Nhà bảo vệ, Nhà xe ô tô, Nhà xe 2 bánh, Nhà kho: Xong phần thô

-         Cổng chính: Chưa lắp dựng do vướng thi công

-         Nhà chính: Xong móng, đà kiềng

-         Sân đường: Rải đá và lu lèn,

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nhà chính: Bê tông cột tầng trệt, dầm, sàn lầu 1

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ do do thay đổi thiết kế móng (từ móng đơn sang móng cọc), nhưng Đội chưa lập tiến độ điều chỉnh.

1      18.Hoàn thiện 15 căn nhà phố đường 30-4:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,21

20/7/13

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ do chờ Nhà thầu lắp đặt ống chỉnh sửa lại đường ống đã lắp bị rò rỉ

1     19.Khu biệt thự Sunflower:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,81

22/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

80%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Lợp mái + sơn nước: hoàn chỉnh 15 căn

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục hoàn thiện phần lợp mái và sơn nước 14 căn còn lại

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ do chờ Chủ đầu tư duyệt màu sơn

      20.Chung cư Mạc Đĩnh Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

 

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Bảo hành chống thấm sân thượng: Đã hoàn chỉnh lô B, đang thực hiện lô A (50%)

-         Đã thống nhất với Chủ đầu tư về khối lượng của PL18, đang kiểm tra dự toán của thiết kế lập.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Thống nhất số liệu dự toán PL18 với thiết kế, chuyển thẩm định.

-         Quyết toán

       21.Chung cư Phan Đình Phùng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Ép cọc

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ép cọc phần còn lại

c.      Ghi chú: Hiện tạm ngưng do các hộ dân lân cận khiếu kiện và cản trở thi công.

2     22.Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

02/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên bên A chưa vận chuyển hết xà bần của phần đập phá nên mặt thi công vẫn còn bị vướng chưa thể triển khai thi công đại trà.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Làm lán trại + hàng rào tạm

2     23.Dự án FLITCH huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,87

31/3/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Trường Tiểu học Đạ M'rông: Hàng rào trước (xong xây, trát, lắp dựng khung sắt (40%); Hàng rào bên hông (dựng trụ, rào lưới B40)                     

-         Hội trường thôn Tula xã Đạ M'rông: Móng, xây bó nền, đà kiềng (100%); bêtông cột (50%)                       

-         Trường Tiểu học Đơng Gri: Móng, bó nền, xây, trát cột trụ hàng rào (100%); tô trát đầu cột (50%)                  

-         Trường mẫu giáo Liêng Krac II:   Đào đất, GCLD cốt thép móng (100%)                         

-         Trường mầm non Thôn Tula: Đào đất móng hàng rào (90%)                  

-         Trường cấp II Đạ M' rông: Móng, đà kiềng, xây cột (100%), tô trát cột (70%)              

-         Trường tiểu học Đạ Nhing: Móng, đà kiềng (100%); ván khuôn, cốt thép, bêtông cột (50%)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công các phần việc dang dở

-         Triển khai thi công Trường Mẫu giáo Thôn 3 và Thôn 5

2    24.Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Lắp đặt ống xử lý nước thải (60%)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục lắp đặt phần ống xử lý nước thải còn lại

c.      Ghi chú: Dự án liên danh với Cty TNHH Môi trường Việt Nhật (VIJECO)

25  25.Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,38

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đào hố khu xử lý nước thải.                         

-         GCLD cốt thép đáy bể và thép chờ thành bể        

-         GCLD cốt thép thành bể

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đổ BT đáy bể (dự kiến 04/10) và các phần việc tiếp theo

c.      Ghi chú: Dự án liên danh với Cty TNHH Môi trường Việt Nhật (VIJECO)

     26.Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

01/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

60%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Tầng trệt:   Xây - trát tường, cột, dầm, trần: 90%; lắp dựng cửa: 80%

-         Lầu 1: Xây - trát tường, cột, dầm, trần: 60%.                            

-         Lầu 2: BT dầm + sàn: 100%

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         GCLD ván khuôn dầm - sàn mái;

-         Bả matit tầng trệt;                     

-         Hoàn thành xây - trát tường, cột, dầm, trần và lắp dựng cửa lầu 1

c.      Ghi chú:

-         Đã đề nghị Đội lắp thêm cầu dao chống giật tại vị trí đặt các thiết bị cầm tay nhiều lần nhưng Đội vẫn chưa thực hiện.

-         Tiến độ chậm do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ và vướng dây điện.

2    27.Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Thi công móng, giằng móng (100%)                

-         BT cột (KV không có hầm): 100%                          

-         BT vách tầng hầm: 60%

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         GCLD cốt thép, ván khuôn vách tầng hầm còn lại                               

-         GCLD cốt thép, ván khuôn, đổ BT dầm sàn tầng trệt phần còn lại (dự kiến 06/11)

c.      Ghi chú:

-         Đã đề nghị Đội lắp thêm cầu dao chống giật tại vị trí đặt các thiết bị cầm tay nhiều lần nhưng Đội vẫn chưa thực hiện.

-         Tiến độ chậm do Chủ đầu tư chậm bàn giao cốt nền.

2    28.Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

24/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành                 

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Làm hồ sơ phát sinh, hồ sơ thanh toán và bàn giao công trình                               

c.      Ghi chú:

-         Công trình chưa thanh toán do Chủ đầu tư chưa ghi vốn.

 

 

2    29.Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Lắp đặt đường ống xã Long Tân: 13,83km/14,03;

-         Xã Tam Phước: 3,308km/4,808km;;

-         Xã An Nhứt và thị trấn   Đất Đỏ: 9,355km/12,155km                

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Long Tân, xã An Nhứt và xã Tam Phước                               

c.      Ghi chú:

-         Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

3     30.Trường Mầm non Vĩnh Lộc A:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

 

 

Đạt

Không đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Lắp dựng khung sắt hàng rào (80%)                                         

-         Bả matit tường rào (30%);

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Lắp dựng khung sắt hàng rào                            

-         Bả, sơn hoàn thiện hàng rào; nhà bảo vệ                               

d.      Ghi chú:

-         Không lắp cầu dao chống giật

3     31.Trạm y tế P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

 

Đạt

Không đạt

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Gia công thép cọc (50%)                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đổ BT cọc                            

c.      Ghi chú:

-         Chưa có lệnh khởi công vì chưa có giấy phép xây dựng.

-         Mới triển khai, chưa lắp cầu dao chống giật.

 

 

3    32.Trường Mầm non Sao Sáng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,5

26/8/2013

04/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                     

33   33.Trường Tiểu học KDC Vĩnh Lộc:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,0

 

04/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                       

3     34.Trụ sở Liên Cơ Quan P.14:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,78

 

15/8/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                        

35    35.Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ - Củ Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,78

 

15/8/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Xong 1 phần móng, đà kiềng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Công trình đang tạm ngưng do không có Giấy phép xây dựng    

 
                     

3     36.Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

 

 

 

 

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Thương thảo hợp đồng                                        

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ký hợp đồng và triển khai thi công.

 

 

                                 TP. Hồ chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2013                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

 


              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                               PHẠM PHÚ TRÍ                       

 

Số lượt truy cập : 1515

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 09 năm 2021 (01/10/2021)
Tình hình thi công tháng 08 năm 2021 (01/10/2021)
Tình hình thi công tháng 07 năm 2021 (02/08/2021)
Tình hình thi công tháng 06 năm 2021 (01/07/2021)
Tình hình thi công tháng 05 năm 2021 (30/05/2021)
Tình hình thi công tháng 04 năm 2021 (29/04/2021)
Tình hình thi công tháng 03 năm 2021 (31/03/2021)
Tình hình thi công tháng 01 năm 2021 (01/03/2021)
Tình hình thi công tháng 02 năm 2021 (01/03/2021)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2020 (31/12/2020)
Xem thêm >>