Thông tin chung

02/04/2014
1. Quyết định thành lập.
Số 1725/QĐ/BNN-TCCB Ngày 23 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 2 thành công ty cổ phần. 
Tải về file PDF đính kèm.
2. Giấy đăng ký kinh doanh.
Mã số doanh nghiệp: 0300602502. Đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10 tháng 08 năm 2015.
Tải về file PDF đính kèm
3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Số 5348/2008/CT-KK-KTT-ĐCGCN Ngày 02 tháng 06 năm 2008
Tải về file PDF đính kèm.
4. Thông tin tóm tắt.
Tải về file PDF đính kèm .
5. Hồ sơ kinh nghiệm.
Tải về file PDF đính kèm .
6. Số liệu tài chính.
Tải về file PDF đính kèm .


Số lượt truy cập : 4267