cm2

Năm 2013 - 2014


Ngày
Số hiệu
Tóm tắt nội dung
29/07/2014
272/CV V/v hoàn thiện hoá đơn chứng từ
01/07/2014 251/2014_NQ-ĐHCĐ Nghị quyết của HĐQT
 01/07/2014
250/BBH.HĐQT-CM2 Biên bản họp HĐQT
02/06/2014
208/TB-CM2.ATLĐ V/v công tác an toàn lao động trên công trường
07/03/2014
 102/TB-CM2 Thông báo V/v kiểm tra HSPL và ATLĐ trên công trường
19/02/2014
88/2014-CM2
V/v Thoái vốn nhà nước tại Công ty CM2
10/01/2014 65/QĐ-CM2.ATLĐ Quyết định Thành lập Hệ thống An toàn viên
10/01/2014 63/QĐ-CM2.ATLĐ Quyết định Kiểm tra BHLĐ tại công trường
10/01/2014 62/QĐ-CM2.PCCC Quy định trách niệm công tác PCCC
10/01/2014 61/QĐ-CM2.PCCC Nội quy Phòng cháy chữa cháy
10/01/2014 60/QĐ-CM2.PCCC V/v Ban hành Nội quy PCCC
10/01/2014
59/QĐ-CM2.ATLĐ
V/v Ban hành Nội quy, quy trình VS-ATLĐ
10/01/2014 33/CV Thời hiệu xử phạt hóa đơn không hợp lệ
19/12/2013
597/CV
Thanh toán qua ngân hàng và xử phạt thuế   Mẫu bảng kê (mới)
26/11/2013 560/CV Công tác quản lý chất lượng công trình
15/11/2013 546/TB-CM2
Góp ý Website Công ty
29/10/2013 515/TB-CM2
Website của công ty sẽ hoạt động từ ngày 01/11/2013
18/09/2013 471/TB-CM2
Thực hiện quy trình quản lý Đội thi công
  13/09/2013 468/BBH.HĐQT-CM2
Biên bản họp HĐQT kết luận về tờ trình số 242/TT và 464/TT
  10/09/2013 464/TT
Tờ trình HĐQT về qui trình quản lý Đội thi công
  27/08/2013 242/TT Tờ trình HĐQT về tạm ứng, thanh toán cho Đội thi công
27/08/2013 244/CV
Cung cấp cho Đội số liệu về tạm ứng & hoàn chứng từ
03/06/2013 146/QĐ-CM2
Quyết định phân công theo dõi, giám sát công trình
21/05/2013
135/CV
Quy định về phát hành văn bản cho đối tác
05/04/2013 90/CV
Thực hiện công tác pháp lý trong hồ sơ thi công


Năm 2012