cm2

Điều Lệ Công ty

05/01/2018
Điều Lệ Công ty Bản Điều lệ công ty – Một văn bản quan trọng
Trong toàn bộ các văn kiện cấu thành công ty thì Bản điều lệ đóng một vai trò thực sự quan trọng khi công ty hoạt động, bởi lẽ:
Trong Luật doanh nghiệp 2005, rất nhiều nội dung quy định được bắt đầu bởi “Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác”, như vậy về thứ tự áp dụng trong một số nội dung thì Điều lệ công ty thậm chí sẽ được ưu tiên áp dụng trước.

Một bản hợp đồng giữa công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông

 Bản Điều lệ do các cổ đông sáng lập công ty lập ra. Bản điều lệ có mục đích là ấn định quyền hạn và bổn phận của các cổ đông, của các thành viên hội đồng quản trị và mối tương quan giữa các loại cổ đông với nhau. Bản điều lệ chính là văn bản điều chỉnh hoạt động nội bộ của công ty.

Một văn kiện cơ bản trong hoạt động của công ty

 Có thể thấy Bản điều lệ thực sự quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty. Cổ đông sẽ nhìn vào Bản điều lệ để biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Người ngoài có thể đọc Bản điều lệ để biết được công ty làm gì, đại diện theo pháp luật của nó là ai, thẩm quyền của công ty được ấn định ra sao để có thể ký hợp đồng với công ty mà không sợ ký kết sai người có thẩm quyền... Nếu muốn trở thành cổ đông của công ty thì phải làm sao? Nếu muốn chuyển nhượng cổ phần thì tiến hành theo các bước nào?... Bản điều lệ chính là nơi các đối tượng liên quan với công ty tìm thấy quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Bản điều lệ và ý tưởng của người sáng lập

 Bản điều lệ quy định quyền lợi nghĩa vụ của các thành viên trong công ty, nhưng thực sự, nó lại chính là sự sắp đặt mà người sáng lập công ty đưa ra nhằm cân bằng quyền lợi trong công ty cũng như tạo cơ chế vận hành để công ty phát triển. Đồng thời, Bản điều lệ thường nhằm thu hút được nhiều người khác bỏ vốn mà vẫn giữ được quyền kiểm soát cho cổ đông sáng lập. Bản điều lệ, do vậy, thực chất là thể hiện ý độ của những người sáng lập trong tương quan của họ với những cổ đông khác...Và theo ý nghĩa này, thực chất, Bản điều lệ là một nghệ thuật sắp xếp trong hành lang luật pháp của người sáng lập hay người nắm số vốn lớn nhất để thực hiện ý đồ kinh doanh của mình.

Số lượt truy cập : 1902

CÁC TIN KHÁC