cm2

Nội Quy Lao Động

07/04/2016
Nội Quy Lao Động Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 18/06/2012. Công ty CM2, đã xây dựng và ban hành nội quy lao động và đăng ký với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội Quận Bình Thạnh.

Công ty CM2, xin trân trọng gửi đến toàn thể Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, các quý cổ đông cùng bạn đọc bản Nội quy lao động 2016 của Công ty (đính kèm theo phiên bản tham khảo, liên hệ VP công ty để có bản Duyệt theo CV số 37/TB-LĐTBXH ngày 07/04/2016).

  
Số lượt truy cập : 1440

CÁC TIN KHÁC