cm2

Thông tin Tài Chính

22/01/2018
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
Năm 2022
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 31/12/2021
Năm 2021
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 31/12/2020
Năm 2020
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 31/12/2019
Năm 2019
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 31/12/2018
Năm 2018
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế    0300602502    đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 28/06/2018
Năm 2018
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/01/2018
Năm 2017
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/11/2017
Xem chi tiết
Năm 2016
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 10/08/2016
Xem chi tiết
Năm 2015
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 04/05/2015
Xem chi tiết
Năm 2014
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 16/05/2014
Xem chi tiết
Năm 2013
Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 21/09/2013
Xem chi tiết

Hạn mức tín dụng
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 có hợp đồng hạn mức tín dụng để phục vụ cho việc bảo lãnh và vay vốn là 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNN - Chi nhánh Phú Nhuận.

Tình hình kiểm tra, thanh tra thuế

  Năm thực hiện

Kỳ kiểm tra

Quyết định

Ngày ký

 Năm 2023 - QĐ kiểm tra thuế năm 2021, 2022
- Biên bản kiểm tra thuế 16/05/2023
328/QĐ-CT-KT
133/BB-TTKT8
11/04/2023
16/05/2023
 Năm 2021 - QĐ kiểm tra thuế năm 2020
- Biên bản kiểm tra thuế 12/01/2022
1118/QĐ-CT-KT
05/BB-TTKT8
21/11/2021
12/01/2022
 Năm 2019 - QĐ kiểm tra thuế năm 2019
- Biên bản kiểm tra thuế 27/04/2020
456/QĐ-CT-KT
17/04/2020
27/04/2020

Năm 2018

- QĐ kiểm tra thuế năm 2018
- Biên bản kiểm tra thuế 14/06/2019

979/QĐ-CT


27/05/2019

14/06/2019

Năm 2017

- QĐ kiểm tra thuế năm 2017
- Biên bản kiểm tra thuế 31/08/2018

1983/QĐ-CT-KTT3
271/CT-KTT3

01/08/2018

31/08/2018

Năm 2016

- QĐ kiểm tra thuế năm 2016
- Biên bản kiểm tra thuế 13/06/2017

1077/QĐ-CT-KT

296/CT-KTT3

19/05/2017

13/06/2017

Năm 2014-2015

- QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế niên độ 2014,2015

- Biên bản kiểm tra thuế 


2177/QĐ-CT-KTT3
336/CT-KTT3


24/08/2016
19/10/2016

Năm 2013

- QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2013
- Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2014

1593/QĐ-CT-KTT3

22/07/2014

31/07/2014

Năm 2012

- QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2012
- Biên bản kiểm tra thuế ngày 22/07/2013

1677/QĐ-CT-KTT3

18/07/2013

Năm 2011

- QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2011
- Biên bản kiểm tra thuế ngày15/12/2012

2977/QĐ-CT-KTT3

12/12/2012

Năm 2010

- QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2010
- Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2012

1514/QĐ-CT-KTT3

23/07/2012

Năm 2009

- QĐ thanh tra thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tình hình sử dụng hóa đơn năm 2009
- Biên bản thanh tra thuế ngày 21/03/2011

154/QĐ-CT

25/02/2011

T7/2005-T12/2008

- QĐ kiểm tra về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN từ T7/2005-T12/2008
- Biên bản kiểm tra thuế ngày 10/08/2010

1082/QĐ-CT-KTT3

28/07/2010

Số lượt truy cập : 31124