cm2

Thông tin Tài Chính

22/01/2018
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
2019 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 31/12/2018

2018 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế    0300602502    đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 28/06/2018
2018 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/01/2018
2017 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/11/2017
Xem chi tiết
2016 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 10/08/2016
Xem chi tiết
2015 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 04/05/2015
Xem chi tiết
2014 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 16/05/2014
Xem chi tiết
2013 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 21/09/2013
Xem chi tiết

Hạn mức tín dụng
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 có hợp đồng hạn mức tín dụng để phục vụ cho việc bảo lãnh và vay vốn là 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNN - Chi nhánh Phú Nhuận.

Tình hình kiểm tra, thanh tra thuế

Kỳ kiểm tra

Nội dung

Quyết định

Ngày ký

 Năm 2019 QĐ kiểm tra thuế năm 2019
Biên bản kiểm tra thuế
456/QĐ-CT-KT 17/04/2020
27/04/2020

Năm 2018

QĐ kiểm tra thuế năm 2018
Biên bản kiểm tra thuế

979/QĐ-CT


27/05/2019

14/06/2019

Năm 2017

QĐ kiểm tra thuế năm 2017
Biên bản kiểm tra thuế

1983/QĐ-CT-KTT3
271/CT-KTT3

01/08/2018

31/08/2018

Năm 2016

QĐ kiểm tra thuế năm 2016
Biên bản kiểm tra thuế

1077/QĐ-CT-KT

296/CT-KTT3

19/05/2017

13/06/2017

Năm 2014-2015

QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế niên độ 2014,2015

Biên bản kiểm tra thuế 


2177/QĐ-CT-KTT3
336/CT-KTT3


24/08/2016
19/10/2016

Năm 2013

QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2013
Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2014

1593/QĐ-CT-KTT3

22/07/2014

31/07/2014

Năm 2012

QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2012
Biên bản kiểm tra thuế ngày 22/07/2013

1677/QĐ-CT-KTT3

18/07/2013

Năm 2011

QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2011
Biên bản kiểm tra thuế ngày15/12/2012

2977/QĐ-CT-KTT3

12/12/2012

Năm 2010

QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2010
Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2012

1514/QĐ-CT-KTT3

23/07/2012

Năm 2009

QĐ thanh tra thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tình hình sử dụng hóa đơn năm 2009
Biên bản thanh tra thuế ngày 21/03/2011

154/QĐ-CT

25/02/2011

T7/2005-T12/2008

QĐ kiểm tra về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN từ T7/2005-T12/2008
Biên bản kiểm tra thuế ngày 10/08/2010

1082/QĐ-CT-KTT3

28/07/2010

Số lượt truy cập : 29088