cm2

Thông tin Tài Chính

18/01/2018
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
2018 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 28/06/20182018 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/01/2018
2017 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/11/2017
Xem chi tiết
2016 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế  0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 10/08/2016
Xem chi tiết
2015 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 
0300602502  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 04/05/2015
Xem chi tiết
2014 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 16/05/2014
Xem chi tiết
2013 - Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 21/09/2013
Xem chi tiết


Hạn mức tín dụng
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 có hợp đồng hạn mức tín dụng để phục vụ cho việc bảo lãnh và vay vốn là 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNN - Chi nhánh Phú Nhuận.

Tình hình kiểm tra, thanh tra thuế

Kỳ kiểm tra

Nội dung

Quyết định

Ngày ký

Năm 2016 QĐ kiểm tra thuế năm 2016
Biên bản kiểm tra thuế
1077/QĐ-CT-KT
296/CT-KTT3
19/05/2017
13/06/2017
Năm 2014-2015
QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế niên độ 2014,2015
Biên bản kiểm tra thuế

2177/QĐ-CT-KTT3
336/CT-KTT3

24/08/2016
19/10/2016
Năm 2013 QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2013
Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2014
1593/QĐ-CT-KTT3


22/07/2014

31/07/2014

Năm 2012

QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 2012
Biên bản kiểm tra thuế ngày 22/07/2013

1677/QĐ-CT-KTT3

18/07/2013

Năm 2011

QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2011
Biên bản kiểm tra thuế ngày 15/12/2012

2977/QĐ-CT-KTT3

12/12/2012

Năm 2010

QĐ kiểm tra thuế TNDN, thuế GTGT năm 2010
Biên bản kiểm tra thuế ngày 31/07/2012

1514/QĐ-CT-KTT3

23/07/2012

Năm 2009

QĐ thanh tra thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tình hình sử dụng hóa đơn năm 2009
Biên bản thanh tra thuế ngày 21/03/2011

154/QĐ-CT

25/02/2011

T7/2005-T12/2008

QĐ kiểm tra về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN từ T7/2005-T12/2008
Biên bản kiểm tra thuế ngày 10/08/2010

1082/QĐ-CT-KTT3

28/07/2010Số lượt truy cập : 24264