cm2

Hệ thống cấp nước tập trung KDC xã Thuận Bình

02/11/2021

1. Thông tin chung

Công trình:

Hệ thống cấp nước tập trung KDC xã Thuận Bình

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.612 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa

Địa điểm xây dựng:

Huyện Thạnh Hóa

Năm thực hiện:

2021
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/02/2022
Cập nhật ngày 28/12/2021
Cập nhật ngày 20/10/2021
Cập nhật ngày 20/09/2021
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 377