Điều Lệ CM2

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG - Tải về Điều lệ Công ty CM2
Bản Điều lệ công ty – Một văn bản quan trọng
Trong toàn bộ các văn kiện cấu thành công ty thì Bản điều lệ đóng một vai trò thực sự quan trọng khi công ty hoạt động, bởi lẽ:

Quy trình và biểu mẫu

Thông báo số 471/TB-CM2 Về việc Thực hiện qui trình quản lý đội thi công. Xem chi tiết tại file tải về.
Quy trình quản lý đội thi công. Xem chi tiết tại file tải về.

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của Công ty được xây dựng trên nền tảng bộ máy hoạt động của công ty, được sự thống nhất của ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên và cổ đông công ty thông qua kỳ Đại hội cổ đông lần đầu. Mục đích quy chế tạo sự chặt chẽ và linh hoạt trong bộ máy điều hành của toàn hệ thống quản lý chung trong công ty.