cm2

Điều Lệ Công ty

Điều Lệ Công ty Bản Điều lệ công ty – Một văn bản quan trọng
Trong toàn bộ các văn kiện cấu thành công ty thì Bản điều lệ đóng một vai trò thực sự quan trọng khi công ty hoạt động, bởi lẽ:
Trong Luật doanh nghiệp 2005, rất nhiều nội dung quy định được bắt đầu bởi “Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác”, như vậy về thứ tự áp dụng trong một số nội dung thì Điều lệ công ty thậm chí sẽ được ưu tiên áp dụng trước.

Quy chế tổ chức và hoạt động

Quy chế tổ chức và hoạt động Quy chế hoạt động của Công ty được xây dựng trên nền tảng bộ máy hoạt động của công ty, được sự thống nhất của ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên và cổ đông công ty thông qua kỳ Đại hội cổ đông lần đầu. Mục đích quy chế tạo sự chặt chẽ và linh hoạt trong bộ máy điều hành của toàn hệ thống quản lý chung trong công ty.