cm2

Nội Quy Lao Động

Nội Quy Lao Động Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 18/06/2012. Công ty CM2, đã xây dựng và ban hành nội quy lao động và đăng ký với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội Quận Bình Thạnh.

Thỏa Ước Lao Động

Thỏa Ước Lao Động

Thỏa ước lao động tập thể là một trong những văn bản quan trọng nhất ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động - Công ty.