cm2

Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 là đơn vị hạch toán độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt. Tổ chức sản xuất của Công ty phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Giám đốc đến các thành viên của Công ty ở các lĩnh vực mà Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu quản lý

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các chiến lược, phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty.

Ban Lãnh Đạo

 
Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ 03 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty.


Ban điều hành (Ban Giám đốc)  Bao gồm  04  người: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Các Phó giám đốc giúp Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các nội dung công việc được phân công và những công việc được giám đốc ủy quyền.