cm2

Phòng Tổng Hợp

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc

Công tác tổ chức nhân sự và Hợp đồng lao động.

Bảo vệ nội bộ toàn Công ty.

Tổ chức quản lý công tác Hành chánh.

Công tác đối ngoại và tổ chức nội bộ.

Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như An toàn lao động, Bảo hiểm xã hội.

Lập Quyết định thành lập Đội, Giao khoán định mức chi phí cho Đội … thật rõ ràng, theo thứ tự từ   (từ Đội 01 đến Đội 100).

Phòng Tài Vụ

Chức năng nhiệm vụ:
Với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tài chính và hạch toán kế toán như: Lập kế hoạch và cân đối nguồn vốn, các quỹ. Tính toán kịp thời   hiệu qủa của đồng vốn nhằm phục vụ cho phương án SXKD, hoặc kế hoạch SXKD của Công ty, quản lý và tổ chức công tác hạch toán kế toán của toàn Công ty theo Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty đã được thông qua các kỳ Đại hội cổ đông và theo pháp lệnh thống kê. Đề tài tổng hợp cơ chế quản lý tài chính trong nội bộ công ty phù hợp với nhiệm vụ SXKD.

Phòng Kỹ Thuật

Chức năng nhiệm vụ :
Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực:

Kiểm soát khối lượng, Hợp đồng Kinh tế và các tranh chấp Hợp đồng Kinh tế.

Kỹ thuật Thi công công trình, chất lượng kỹ mỹ thuật thi công công trình.

Các định mức trong kỹ thuật Xây dựng.

Các thủ tục hồ sơ nhận thầu và đấu thầu.
Theo dõi khối lượng thi công của các Đội để có cơ sở tạm ứng tiền cho đội.

Ban An Toàn Lao Động

Ban an toàn công ty có nhiệm vụ :
Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về KTAT, biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và VSLĐ đã đề ra.Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc, phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất, thi công.

Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo giải quyết.