cm2

Tình hình thi công tháng 04 năm 2018

28/04/2018
Tình hình thi công tháng 04 năm 2018  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 04 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

GĐ2

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Thi công san lấp mặt bằng khoảng 7.000 m3

-          T iếp tục san lấp

-          Đ úc cọc BTCT, ép cọc đại trà.

b.       Kết luận:

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7

 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8

13/06/2017

Đạt

Không

79%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp: tiếp tục san lấp:                               96%

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …:                    70%

v   Khối A:

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     100%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                100%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      100%

ü Lăn sơn nước:                                                              90%

ü Sơn cửa:                                                                       85%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                    80%

v   Khối B:           

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     99%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                75%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                     100%

ü Thi công lam mặt tiền                                                 100%

v   Khối C:

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     99%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      100%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                 95%

ü Lát gạch các tầng:                                                       80%

ü Lăn sơn nước:                                                             65%

 

v   Khối D :

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                              99%

ü Lăn sơn nước:                                                             90%

ü Sơn cửa:                                                                      70%

ü   Lát gạch các tầng:                                                       98%

v   Khối E:

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            100%

ü Lắp dựng cửa các tầng:                                              100%

ü Lăn sơn nước:                                                              95%

ü   Lát gạch các tầng:                                                        99%

ü   Sơn cửa:                                                                       95%

ü   Lắp đặt thiết bị điện:                                                    90%

v   Khối F:           

ü Lợp xong tole mái:                                                    100%

ü Trát tường trong và ngoài                                            99%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       95%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                 95%

ü Lăn sơn nước:                                                              65%

ü Đóng trần

ü Lát gạch tầng trệt

v   Hàng rào: thi công móng và đà kiềng mặt tiếp giáp với trường Đỗ Văn Dậy.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...

v   Khối B:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...

v   Khối C:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, lắp đặt thiết bị điện, nước, ...…

v   Khối E:

ü   Thi công phần hoàn thiện: dăm vá…

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, bả matít, sơn nước, lát gạch …

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8

30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

85%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:         100%

ü Lắp dựng cánh cửa gỗ:                                                95%

ü Bả matít các tầng:                                                        100%

ü Lăn sơn nước:                                                              100%

ü Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                    100%

ü Lắp đặt thiết bị điện: đèn , quạt ….                              97%

ü Lắp đặt thiết bị nước WC:                                           100%

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể:  85%

ü Triển khai thi công nhà Bếp ( móng, đà kiềng, cột tầng trệt, xây tường trệt)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:            

ü Dặm vá sơn nước và gạch…

ü Thi công hoàn thiện: sơn cửa gỗ, thiết bị điện nước và PCCC…

ü Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …

ü Thi công nhà Bếp: Đổ bê tông sê nô, gia công và lắp dựng kèo mái …

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019

07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

29%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                      98%                

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông sê nô:                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                      55%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                              25%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông sê nô:                                                           100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1:                                                                75%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1:                                                        30%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B:

ü Thi công xong bê tông ( phần thô):                                                 100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                      85%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                              65%

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra:

ü Thi công xong bê tông sàn trệt:                                                       100%

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 3:                                                     100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1:                                                                45%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1:                                                        35%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công móng

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                 

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra:

ü Thi công bê tông sàn lầu 1                                                              

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong:

ü Thi công xong bê tông

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công móng, sàn tầng trệt

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng

Chưa

Đạt

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Công trình đang tạm ngưng để điều chỉnh biện pháp thi công

b.       Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ do điều chỉnh thiết kế móng

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

14/04/2018

Đạt

Đạt

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Bêtông móng đạt 80% số móng

-           Bêtông đà kiềng đạt 50% khối lượng

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

30/03/2018

07/04/2016

Đạt

Không

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thàn h : đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Sửa chữa các vết nứt các khối cũ.

-           Dọn dẹp vệ sinh công trình.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số  khối phòng học

 

9.       HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần sơn nước: đạt 100%.

-           Hàng rào sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà quản lý: lát + ốp + sơn nước: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 44,5km/54km: đạt 82%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Hạ tầng sân, đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước tiếp theo.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

10.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Ngày khởi công: 12/2017.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai.

-           Công trình vẫn chưa bàn giao mặt bằng

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày

05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

ü   Bê tông nền xe  (100%)

ü   Sơn  nước trong và ngoài (95%)

ü   Nhôm kính:  - Khung (90%)

-        Kính (chuẩn bị lắp)

ü   Thảm nhựa sân đường ( dự kiến2/5)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Lắp đặt Tbvs và tb điện

ü   Vệ sinh bàn giao công trình

 

 

12.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Ốp + lát  (60%)

·          Sơn nước (60%)

·          Nhôm kính (30%)

·          Dây điện (90%)

·          Đá granite (60%)

·          Hệ thống hạ tầng (30%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Xây, tô phần còn lại

 

13.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày

08/03/2018

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Đã tô tường hoàn thành tầng 1

+  Thi công tô tường tầng 2 ( đạt 70%)

+  Thi công xây tường tầng 4 (đạt 50%)

+  Thi công móng hàng rào và bể nước ngầm (đạt 60%)

+  Thi công hệ thống cấp thoát nước.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

14.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

Chưa

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Tuyến ống : Đã hoàn thành xong

+   Bể nước : Đã hoàn thành 100%

+   Đang thi công phần hàng rào (đạt 70%)

+  Thi công trạm bơm nước (đạt 85%)

+  Thi công nhà điều hành (đạt 60%)

+  Thi công đường ống công nghệ

+   Công trình đã hoàn thành được 85% khối lượng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ vì chờ Chủ đầu tư thay đổi các phát sinh (thêm tuyến ống).

-           Chủ đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian thi công đến 27/6/2018.

 

15.   ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LẠC AN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

26.87

210 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Thi công xây dựng phần nhà hóa chất đạt 50% khối lượng

+  Phần bể chứa : đã xong phần bê tông đáy, đang lắp dựng coffa thành bể.

b.       Kết luận:

Đạt yêu cầu


16.   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.38

180 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Công trình mới khởi công xây dựng

+  Tổ chức xây dựng lán trại, nhà kho, nhà điều hành ban chỉ huy công trình.

+  Nhà hướng nghiệp : thi công phần móng. Dự kiến ngày 28/4/2018 đổ bê tông.

b.       Kết luận:

+ Đạt yêu cầu

 

17.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Công trình chưa thi công. Chờ Chủ đầu tư phát lệnh khởi công.

-           Dự kiến ngày 04/05/2018 khởi công.

b.       Kết luận:

 

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Hiện nay thời tiết sắp vào mùa mưa dông, đề nghị các đội tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo, bao che và an toàn điện.

   

                                                                                   Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                               TP. KỸ THUẬT

   

                       VÕ MINH SANG                                             PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 369

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>