cm2

Tình hình thi công tháng 12 năm 2017

29/12/2017
Tình hình thi công tháng 12 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 12 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không


30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Xây tường các tầng :                                                100%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     98%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                95%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       95%

ü Lăn sơn nước:                                                              30%

ü Lát gạch trong phòng   lầu 1, lầu 2                            100%

v   Khối B:            

ü Đổ xong bê tông sàn mái:                                         100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.                      90%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      75%

v   Khối C:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                99%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     90%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       85%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                75%

 

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               99%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               95%

ü   Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                  100%

ü Lăn sơn nước:                                                              15%

ü   Lát gạch trong phòng lầu 2, lầu 3                             100%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 98%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     98%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            80%

ü Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                      95%

ü Lăn sơn nước:                                                              20%

ü   Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2                             100%

ü   Ốp và lát gạch khu WC       

v   Khối F:            

ü Lắp dựng xong kèo + xà gồ mái                                100%

ü Trát tường mặt ngoài                                                

ü Xây tường các tầng :                                                   95%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     80%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                65%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       80%

v   Khối B:            

ü Đổ xong bê tông sàn lầu 3:                                       100%

ü Thi công xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2.                 80%

v   Khối C:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:               95%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     65%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       60%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                20%

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               99%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               90%

ü   Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                   98%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 98%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     95%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            60%

ü Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                      90%  

v   Khối F:            

ü Thi công sê nô mái, tường hồi                                 

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối B:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối C:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối E:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Lợp mái

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: xây tường, trát, bả matít, lắp dựng cửa ...

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn mái.

ü   Xây tường lầu 3.

v   Khối C:

ü   Xây tường và trát các tầng.

ü   Lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: bả matít, ốp và lát gạch …

ü   Thi công phần lam, lan can mặt tiền

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường; lắp dựng cửa, bả matít, ốp và lát gạch …

v   Khối F:

ü   Lắp dựng kèo thép, lợp mái.

ü   Thi công hoàn thiện.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 


4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

39.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                    100%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:           96%

ü Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:                                    100%

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện:                         90%

ü Bả matít các tầng:                                                        85%

ü Lăn sơn nước:                                                              30%

ü Lát gạch trong phòng lầu 3:                                         70%

ü Lắp đặt thiết bị điện: đèn , quạt ….                        

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Tiếp tục thi công xong trát tường, trần các tầng.

ü Sơn nước tường và trần; ốp và lát gạch …

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, thiết bị điện, PCCC…

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                               90%                 

ü Thi công xong 02 nhà bảo vệ:                                   100%

ü Tiếp tục thi công hàng rào: móng, cột, đà kiềng, xây và trát tường: 90%

ü Thi công xong sàn trệt, cột tầng trệt  khối nhà A                             100%

ü Thi công xong móng, đà kiềng khối nhà B, C                                  100%

ü Khối nhà D chưa triển khai

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

ü Thi công sàn lầu1, lầu 2 khối nhà A.

ü Thi công sàn trệt và lầu 1 khối nhà B, C.

ü Thi công móng khối nhà D.

ü Tiếp tục thi công hàng rào.

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 


6.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này. Khi tiếp tục thi công sẽ cập nhật.

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Xây tường trong ngoài nhà: 98%

-           Trát tường trong ngoài nhà : 95%

-           Cán nền các tầng: 2/6 tầng

-           Gia công lắp dựng chỉ mặt ngoài nhà: 90%

-           Lắp thang thoát hiểm ngoài nhà : đang lắp đến tầng 2

-           Hệ thống điện cấp thoát nước: bắt đầu thi công từ ngày 28/08

-           Hệ thống chống sét, PCCC: thi công hoàn thành đường ống ngầm

-           Sơn nước: Bắt đầu thi công mặt ngoài.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

-           Công trình đã thi công xong theo hợp đồng. Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã đúc cọc xong 100%.

-           Khối lượng cọc đã ép đạt 50%

b.       Kết luận:

-           Tiếp tục ép cọc đại trà.


  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bàn giao công trình.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh, hành chánh: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đạt 90%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đang hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl: đạt 10%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Tiếp tục hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số   khối phòng học

 

11.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Đã bàn giao lầu 6,5,4,3,2: đạt 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công dặm vá sơn nước lầu 1 và tầng trệt.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 


12.   ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.38

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.99

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Bàn giao công trình.

 

14.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.20

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

15.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước: đạt 80%.

-           Hàng rào xây: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất lợp tole: đạt 100%.

-           Nhà quản lý: lợp tole: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 22km/54km: đạt 40%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp đặt cốt thép, coppha bầu đài đài nước.

-           Trát tường hàng rào.

-           Trát tường nhà hóa chất.

-           Trát tường nhà quản lý.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

16.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày


           

d.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Ngày khởi công: 12/2017.

e.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai.

f.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Đã hoàn thành xong các hạng mục trong nhà

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Trồng cây.

·          Lắp đặt thiết bị bếp.

·          Dọn dẹp vệ sinh.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ

 


18.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Xây tường   (85%)

·          Trát tường tầng trệt (65%)

·          Lắp đặt ống điện (65%)

·          Lắp đặt hệ thống thoát nước (40%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Xây, tô tường

 

19.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

08/12/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Bê tông cột lầu 1 (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Dự kiến 04/1 xong bê tông lầu 2.

·          Dự kiến 04/2 hoàn thành phần bê tông sàn.

 

 

20.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Trễ

90%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Ốp đá mặt tiền và lắp dựng cửa mặt tiền

+   Vệ sinh chuẩn bị bàn giao công trình

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Trễ tiến độ do điều chỉnh thiết kế mặt đứng chính

 

21.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt


100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

 

22.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngàyĐạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Đang thi công ép cọc, đã ép được 35/174 tim.

+   Thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông   cọc

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

23.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018Đạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Đã thi công được 3000/44000 mét ống D90, 114

+   Đang đóng cừ tràm đáy bể nước

+   Thi công móng hàng rào (30%)

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Đây là báo cáo cuối cùng của năm 2017. Một năm mới lại đến kính chúc các đội thi công nhiều sức khoẻ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức và đầy biến động trong năm tới.

-           H A P P Y    N E W    Y E A R    2 0 1 8.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 397

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>