cm2

Năm 2012

01/11/2012

Ngày
Số hiệu
Tóm tắt nội dung
21/11/2012 386/CV 2012
Thông báo về tình hình hoàn chứng từ còn thiếu
15/10/2012 352/TB
Quyết toán tiền lương, ca máy
16/08/2012 279/TB-ATLĐ
Thông báo kiểm tra ATLĐ các công trình
23/02/2012 55/2012/QĐ-AT
Quyết định kiểm tra công tác BHLĐ tại công trình
23/02/2012 56/2012/QĐ-BATLĐ QĐ thành lập Hội đồng BHLĐ của Công ty
23/02/2012 57/2012/QĐ-BATLĐ
QĐ thành lập hệ thống an toàn viên công trường
07/02/2012 39A/2012/TB-CM2 Nội dung khai báo khi xảy ra tai nạn lao động

50/CV-XL2, 53/CV-XL2, 91/CV-XL2
Giấy mời Công ty CP Đại Hải Hào Hùng v/v quyết toán công trình HTCN tại quận 2, TP.HCM  lần 1 ,   lần 2,   lần 3

54/CV, 70/CV
Giấy mời Ông Nguyễn Quỳnh Lam, Ông Lê Trung Tuyên v/v quyết toán nội bộ công trình Đồn biên phòng 562  lần 2,   lần 3
Số lượt truy cập : 825

CÁC TIN KHÁC

Năm 2013 - 2014 (28/11/2013)