cm2

Kết quả hoạt động kinh doanh 2015

Kết quả hoạt động kinh doanh:
Tính đến tháng 31/12/2015  Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 1.007 tỷ

Trong đó : Năm 2014 chuyển qua là: 507.2 tỷ

Kết quả hoạt động kinh doanh 2014

Kết quả hoạt động kinh doanh:
Tính đến tháng 01/2015  Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 1.100 tỷ

Trong đó : Năm 2014 chuyển qua là: 649 tỷ

Kết quả hoạt động kinh doanh 2013

Kết quả hoạt động kinh doanh:
Năm 2013 Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 1.000 tỷ

Trong đó : Năm 2012 chuyển qua là: 378,8 tỷ

Kết quả hoạt động kinh doanh 2012

Kết quả hoạt động kinh doanh:
Năm 2012 Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 830 tỷ

Trong đó : Năm 2011 chuyển qua là: 483 tỷ

Kết quả hoạt động kinh doanh 2011

Kết quả hoạt động kinh :
Năm 2011 Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 762 tỷ
Trong đó : Năm 2010 chuyển qua là: 422 tỷ
Trang: 1, 2