cm2

Ban Lãnh Đạo

01/01/2013
 
Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ 03 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty.


Ban điều hành (Ban Giám đốc)  Bao gồm  04  thành viên: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Các Phó giám đốc giúp Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các nội dung công việc được phân công và những công việc được giám đốc ủy quyền.


Số lượt truy cập : 2464

CÁC TIN KHÁC

Sơ đồ tổ chức (28/12/2021)
Cơ cấu quản lý (14/10/2013)