cm2

Sơ đồ tổ chức

28/12/2021
Công ty Cổ phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 là đơn vị hạch toán độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt. Tổ chức sản xuất của Công ty phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, Giám đốc đến các thành viên của Công ty ở các lĩnh vực mà Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.


Số lượt truy cập : 2893

CÁC TIN KHÁC

Cơ cấu quản lý (14/10/2013)
Ban Lãnh Đạo (01/01/2013)