cm2

Cấp nước Thạnh Hóa

27/08/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Hệ thống cấp nước 5 xã trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.720 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa

Địa điểm xây dựng:

Huyện Thạnh Hóa

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/04/2020
Cập nhật ngày 28/02/2020
Cập nhật ngày 29/12/2019
Cập nhật ngày 29/11/2019
Cập nhật ngày 12/11/2019
Cập nhật ngày 20/10/2019
Cập nhật ngày 20/08/2019
Cập nhật ngày 20/07/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 336