cm2

149 Lý Chính Thắng

31/08/2017
149 Lý Chính Thắng
1. Thông tin chung

Công trình

Cải tạo, nâng cấp nhà khách 145 Lý Chính Thắng

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

8 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Cục Quản trị T.78

Địa điểm XD

TP. HCM

Năm thực hiện

2017

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/08/2017

3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 178